ET ÅR MED AG­GER

I går var det præ­cis et år si­den, at Da­ni­el Ag­ger vend­te hjem til Su­per­liga­en. De 365 da­ge har budt på op- og ned­t­u­re for Ag­ger, der har ce­men­te­ret sin store be­ty dning for Brøndby

BT - - SPORTEN - DEN VIG­TI­GE LE­DER Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg og Tho­mas Idskov joko@ sporten. dk idskov@ sporten. dk Ron­nie Schwartz

Det si­ger næ­sten sig selv, at når en gam­mel klubdreng ven­der hjem til rød­der­ne, be­ty der det no­get. Spe­ci­elt når han er lands­holds­an­fø­rer og kom­mer fra en af ver­dens bed­ste liga­er.

Det var net­op det, Ag­ger gjor­de i au­gust sid­ste år, da Brønd­bys be­sty­rel­ses­for­mand, Jan Bech Andersen, eft er eg­ne ord gav klub­ben en ga­ve og fi nan­si­e­re­de en af dansk fod­bolds mest op­sigtsvæk­ken­de hand­ler. Ag­ger skift ede Liverpool, Pre­mi­er League og et liv på før­ste fod­bold­klas­se ud med Brøndby og den dan­ske Su­per­liga. Plud­se­lig er ét år gå­et, og for Da­ni­el Ag­ger, der har kæm­pet me­get med ska­der, har det væ­re et år med op- og ned­t­u­re.

Ud­for­drin­ger i Brøndby

» Der er sgu næ­sten al­drig no­get, der går som for­ven­tet. El­ler som plan­lagt. Men det har væ­ret læ­re­rigt på man­ge må­der. Der har væ­ret man­ge po­si­ti­ve ting. Jeg er kom­met tilbage til et fan­ta­stisk land, og vi har no­get at ar­bej­de på i Brøndby. Vi har haft vo­res ud­for­drin­ger, men nog­le gan­ge er det og­så sjovt med ud­for­drin­ger. Og det er der i Brøndby, « si­ger Ag­ger.

Ag­ger er først kom­met op i om­drej­nin­ger for Brøndby i de se­ne­ste kam­pe grun­det en læn­ge­re­va­ren­de ska­de. Og ska­der­ne har væ­ret en af de ting, der har truk­ket ned i hi­sto­ri­en om Ag­gers Brøndby- re­tur. Spørgs­må­let er så, om han er ble­vet for vig­tig for Brøndby- hol­det, der til ti­der har vir­ket yderst afh æn­gig af an­fø­re­ren.

» Det er jo ik­ke an­der­le­des, end hvad Ni­co­lai Jør­gen­sen er for FCK, og hvad Erik Svi­at­chen­ko og Pio­ne Si­sto er for FCM. Ta­ger du den vig­tig­ste spil­ler ud af hol­det, be­ty­der det selv­føl­ge­lig no­get. Men uden for ba­nen sæt­ter han en stan­dard for det at væ­re pro­fes­sio­nel med hans til­gang til at for­be­re­de sig før og eft er træ­ning. Han er 24 ti­mers prof. Og det er et krav fra min si­de, at han ta­ger fat i de un­ge dren­ge og præ­ger kul­tu­ren, « ly­der det fra Brøndby- træ­ner Tho­mas Frank, der ik­ke er ban­ge for at bru­ge store ord om Ag­ger.

» Jeg kom­mer til at gen­ta­ge mig selv, men jeg sy­nes, at når han spil­ler, har han et så højt in­ter­na­tio­nalt ni­veau i alt, hvad han fo­re­ta­ger sig. Han er en le­der. Han er ro­lig og får li­ge fl yt­tet rundt på de an­dre. Hans ag­gresi­vi­tet i du­el­ler­ne med Bru­nin­ho mod Nordsjælland… Det kan godt væ­re, at Bru­nin­ho ik­ke kend­te ham in­den kam­pen, men jeg tror godt, han ved, hvem han er nu. «

Man gi­ver me­re

Ron­nie Schwartz er ny mand i Brøndby, men han har hur­tigt lært, hvor me­get Ag­ger fyl­der i klub­ben.

» Ag­ger er en per­son og en spil­ler, der har me­get respekt. Der er så­dan en au­ra om­kring ham, hvor det ba­re er cool­ness. Han har spil­let på et hø­je­re ni­veau, spil­let man­ge kam­pe på lands­hol­det og væ­ret an­fø­rer for Dan­mark. Han har prø­vet man­ge ting i sin kar­ri­e­re. Hvis han si­ger no­get, så lyt­ter vi. Det, han si­ger, er der som re­gel god for­nuft i, « si­ger Schwartz og til­fø­jer:

» Han er en le­der­ty­pe, han er en, der går for­re­st. Han er en, der kom­mu­ni­ke­rer. Og så er han Brønd­by­dreng. Der er der man­ge, der går op i, så han er vig­tig. Jeg ved ik­ke, hvor man­ge po­int man har få­et med el­ler uden Ag­ger. Men nu har jeg prø­vet at spil­le bå­de med ham og uden ham, og der er for­skel på det, for­di hans til­ste­de­væ­rel­se gør, at man gi­ver me­re. I sid­ste en­de er Ag­ger ba­re en stille og ro­lig fyr, der gør sit job. «

Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.