Tre kon­kur­ren­ter om Da­ni­el Ag­ger

BT - - SPORTEN - Tom­my Be­ch­mann, Sønderjyske Dan­ny Ol­sen, AGF Tho­mas Au­gusti­nus­sen, AaB

Brøndby- kam­pe med Ag­ger:

Brøndby- kam­pe uden Ag­ger:

Sta­ti­stik­ken ta­ler og­så for Da­ni­el Ag­gers store be­tyd­ning for Brøndby. Dyk­ker man ned i tal­le­ne, kan man kon­klu­de­re, at Brøndby ik­ke vil­le ha­ve vun­det bron­ze i sid­ste sæ­son uden Ag­ger, der sør­ger for fle­re sej­re. 22 kam­pe, 11 sej­re, 5 uaf­gjor­te, 6 ne­der­lag. Vin­der­pro­cent: 50 18 kam­pe, 8 sej­re, 4 uaf­gjor­te, 6 ne­der­lag. Vin­der­pro­cent: 44 » Det har væ­ret et kæm­pe plus for Su­per­liga­en at få Da­ni­el Ag­ger tilbage. Han spil­ler in­ter­na­tio­nalt og gør det svært for os an­grebs­spil­le­re i kam­pe­ne. Uden hans til­ste­de­væ­rel­se vil­le Brøndby al­drig ha­ve vun­det bron­ze­me­dal­jer i sid­ste sæ­son. Så var hol­det i ste­det endt midt i Su­per­liga­en. «

» Fak­tisk er jeg im­po­ne­ret over, hvor god Da­ni­el Ag­ger er. Bå­de som spil­ler og med­spil­ler. Det er ty­de­ligt, at han er en vig­tig fak­tor for de un­ge spil­le­re i Brøndby- trup­pen. Riza Dur­mi­si er et godt ek­sem­pel. Han har, si­den Da­ni­el Ag­ger vend­te tilbage til Brøndby, ud­vik­let sig fæ­no­me­nalt. «

» Selv­føl­ge­lig er det ær­ger­ligt, at Da­ni­el Ag­ger of­te er ska­det. Men alt i alt er der me­re godt end skidt at si­ge om hans co­me­ba­ck til dansk fod­bold. « » Da­ni­el har væ­ret en stor ge­vinst at få tilbage for Su­per­liga­en. Han er en klas­se­spil­ler og er uden sam­men­lig­ning Su­per­liga­ens stør­ste pro­fil. Men det er ær­ger­ligt, at han har væ­ret så me­get ska­det. «

» Mit råd til ham er, at han skal pas­se godt på sin krop. Hvis han gør det, hå­ber og tror jeg, at der er tre- fi­re sæ­so­ner tilbage i ham end­nu. « » Jeg ken­der ham rig­tig godt. Vi spil­le­de på hold sam­men i Hvi­d­ov­re- klub­ben Ro­sen­høj i ung­domsår­e­ne. Og­så den­gang var han dybt se­ri­øs. Han er en spil­ler, der med sin fight og for­ud­se­en­hed gør hold­kam­me­ra­ter­ne bed­re. « » Det har stort set kun væ­ret po­si­tivt, at Brøndby har få­et Da­ni­el Ag­ger tilbage. Selv­føl­ge­lig har det væ­ret godt for os an­dre Su­per­liga­klub­ber, når han har sid­det uden­for med en af si­ne man­ge ska­der. Men når det er sagt, er det fint for dansk fod­bold, at han er vendt tilbage. « » Han er en frem­ra­gen­de fod­bold­spil­ler og en kæm­pe per­son­lig­hed, der fyl­der rig­tig me­get. Jeg er sik­ker på, at Brønd­bys kom­merci­el­le af­de­ling og­så er glad for, at han er kom­met hjem. Jeg hø­rer, at de med ham på hol­det har få­et solgt ek­stra man­ge sponsora­ter. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.