Den van­ske­li­ge vej hjem

BT - - SPORTEN -

DET ER ET år si­den, Da­ni­el Ag­ger blev hen­tet hjem til Brøndby eft er ot­te år i Liverpool. Jeg for­nær­mer vist in­gen, hvis jeg si­ger, at den hjem­komst har haft nog­le bump på vej­en. For­tæl­lin­gen om Da­ni­el Ag­gers re­tur til ung­dom­mens klub er el­lers smuk. In­gre­di­en­ser­ne er klubkær­lig­hed, opof­rel­se og pen­ge­nes mang­len­de be­tyd­ning, hvil­ket er det mod­sat­te af, hvad der el­lers præ­ger mo­der­ne fod­bold – især på trans­fer­vin­du­ets sid­ste dag. FOR­VENT­NIN­GER­NE VAR DA og­så enor­me. Hos al­le. Me­di­er, med­spil­le­re, til­hæn­ge­re, le­de­re – og vel og­så hos Da­ni­el Ag­ger selv, da be­sty­rel­ses­for­mand Jan Bech Andersen greb dybt i fo­ret, gav klub­ben en ga­ve og sør­ge­de for det mest imø­de­se­te co­me­ba­ck si­den Bri­an Laud­rups til­ba­ge­ven­den til FCK. Det vil­le hel­dig­vis væ­re at sky­de langt over må­let, hvis hjem­rej­sen skul­le ko­ges ned til 25.000 til­sku­e­res enor­me skuff el­se, da ude­hol­det Randers slog Brøndby 2- 0 i før­ste kamp, hvor Da­ni­el Ag­ger kun­ne spil­le. En kamp, som Ag­ger så fra tri­bu­nen, ska­det og ær­ger­lig. For sa­gen er, at når Da­ni­el Ag­ger har spil­let, har af­smit­nin­gen væ­ret po­si­tiv. Ud­for­drin­gen har væ­ret at ha­ve en stjerne, der helt na­tur­ligt ind­ta­ger hie­rar­ki­ets top, men som spil­le­de 19 af 26 kam­pe i sid­ste sæ­son – og blev ud­skif­tet tid­ligt i tre af dem på grund af ska­der. Den på­virk­ning har væ­ret så vold­som, at det er ble­vet et tema i sig selv, om skyg­gen, Da­ni­el Ag­ger ka­ste­de, tog li­vet af de un­ge. Så galt gik det ik­ke, men det vi­ser, hvor mar­kant Ag­gers til­ste­de­væ­rel­se fø­les af om­gi­vel­ser­ne. DA­NI­EL AG­GERS TIL­STE­DE­VÆ­REL­SE i Brøndby har løft et klub­bens selv­for­stå­el­se. Ube­tin­get. Men det vil­le ik­ke væ­re fair at gi­ve ham æren for, at bron­zen blev hen­tet i sid­ste sæ­son. For gen­for­e­nin­gen af den gam­le trio Ag­ger, Ka­h­len­berg og El­man­der var jo ik­ke suc­ces­hi­sto­ri­en. Det var der­i­mod de un­ges ev­ne til at træ­de i ka­rak­ter i skyg­gen af de etab­le­re­de. JEG ER OVER­BE­VIST om, at Da­ni­el Ag­ger ik­ke har fortr­udt sit skift e et ene­ste se­kund. Han vid­ste, at krop­pen ik­ke var til Pre­mi­er League, men blev nok overrasket over, at den ik­ke he­le ti­den var til Su­per­liga­en. Jeg er og­så sik­ker på, at han hav­de hå­bet, at den sport­s­li­ge ind­virk­ning blev stør­re. AL­LI­GE­VEL HAR JEG stor respekt for det valg, Da­ni­el Ag­ger traf, vel­vi­den­de at det vil­le væ­re svært at bli­ve en suc­ces, net­op for­di for­vent­nin­ger­ne var så vold­som­me. Det vid­ner om dyder, der er værd at dyr­ke. Det vid­ner om in­te­gri­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.