FCM kan ud­for­dre FCK

BT - - SPORTEN -

VI ER END­NU i en tid­lig fa­se af sæ­so­nen, og det er først fra den kom­men­de run­de, at træ­ner­ne rundt om ved, hvad det er for en trup, de har til rå­dig­hed. Re­sul­tat- og spil­le­mæs­sigt har det og­så væ­ret van­ske­ligt at tol­ke alt for me­get ud fra nog­le me­get svin­gen­de resultater – med und­ta­gel­se af FC Midtjylland. HER HAR MAN for­svars­mæs­sigt set an­der­le­des stærk ud i den­ne sæ­son, hvil­ket har løft et hol­det yder­li­ge­re. I mi­ne øj­ne kan sej­ren over Sout­hamp­ton, der gav ad­gang til Eu­ro­pa League- tur­ne­rin­gen, væ­re end­nu en ud­for­dring af FC København som lan­dets stør­ste klub – den­ne gang på øko­no­mi­en. Det hand­ler ik­ke ude­luk­ken­de om de 30- 50 mio. kr., som del­ta­gel­sen i EL kan ka­ste af sig, men og­så at det lig­ner et salg af Erik Svi­at­chen­ko og Pio­ne Si­sto, der sam­let kan ind­brin­ge langt over 60 mio. kr. – og at klub­ben sam­ti­dig har er­stat­nin­ger klar. Så er der ik­ke langt til FC Kø­ben­havns ni­veau. Der er vist vil­je i hand­ler og løn­mæs- sigt har man vist, at man kan væ­re på højde med FCK. SÅ FOR FCM var ugen en manifestation af, at man in­ter­na­tio­nalt har få­et et gen­nem­brud – hvil­ket er godt for dansk fod­bold – og hjem­ligt ta­ger man de nød­ven­di­ge po­int. Her mær­ker man ik­ke den mang­len­de ru­ti­ne, der skul­le ko­ste po­int i Su­per­liga­en, når man og­så pres­ses af in­ter­na­tio­na­le kam­pe. Med det tem­po, som FCM har lagt ud i, skal der hel­ler ik­ke væ­re man­ge ud­fald blandt for­føl­ger­ne, før der er skabt et for­spring, som var af­gø­ren­de i sid­ste sæ­son. De for­stærk­nin­ger, man kan ha­ve brug for, er på ba­ck­plad­ser­ne, og de ko­ster ik­ke al­ver­den. For el­lers er det et hel­støbt hold. FC KØBENHAVN HAV­DE et af de po­ten­ti­elt ud­slags­gi­ven­de ud­fald, da man løb ind i et ne­der­lag til OB. Over­ra­sken­de for de fl este, men og­så symp­to­ma­tisk. Benja­min Ver­bic har i mi­ne øj­ne væ­ret FC Kø­ben­havns klart bed­ste ind­køb i som­me­rens vin­due, for­di han har ev­net at for­vand­le bold­be­sid­del­se og spi­lover­tag til chan­cer – og til mål. Fe­de­ri­co San­tan­der har im­po­ne­ret mig i man­ge af spil­lets facet­ter, men han er købt til at kom­me til chan­cer og ul­ti­ma­tivt sco­re mål. Den del hal­ter no­get me­re, og jeg sy­nes hel­ler ik­ke, at Kas­per Kusk el­ler Pe­ter An­ker­sen har ramt det ni­veau, de for­lod Su­per­liga­en med. Så jeg har end­nu ik­ke set FC København le­ve­re på det

ni­veau, som jeg hav­de for­ven­tet. DET BUN­DER NA­TUR­LIG­VIS og­så i, at FC København mød­te OB, som i sid­ste uge blev ned­spil­let i Aal­borg og for al­vor be­tal­te pri­sen for Kent Ni­el­sens øn­ske om, at man spil­ler bol­den op bag­fra. OBs for­svar er ble­vet sta­digt dår­li­ge­re, og der­for har det overrasket mig, at man tur­de lø­be ri­si­ko­en ved at spil­le bol­den op bag­fra kon­se­kvent. Det ta­ger tid at læ­re, og pri­sen kan væ­re høj.

I Aal­borg var det en kamp mel­lem sub­top­pens bed­ste. FCM, FC København og Brøndby er de op­lag­te me­dal­je­ta­ge­re, men især Brøndby har væ­ret lidt hak­ken­de i præ­sta­tio­ner­ne, så det var på man­ge må­der et in­ter­es­sant op­gør mel­lem de to stør­ste out­si­de­re til me­dal­jer­ne. Jeg har til­tro til Randers, der har op­byg­get et sy­ste­ma­tisk hold, hvor der er stør­re fo­kus på den en­kel­te spil­lers rolle i kol­lek­ti­vet end på mod­stan­de­ren. Det er godt hånd­værk af Co­lin Todd, der dyr­ker en klas­sisk bri­tisk 4- 4- 2- stil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.