Spræn­ger ban­ken

Man­ce­ster Ci­ty spil­ler igen ho­ved­rol­len i en han­del til et van­vit­tigt mil­li­onbe­løb

BT - - SPORTEN - Jep­pe Hel­kov jhe@ sporten. dk

DYR MAND

Ryg­ter­ne har fl­o­re­ret de se­ne­ste man­ge uger, og i går blev det så og­så of­fi­ci­elt. Man­che­ster Ci­ty har sprængt sin trans­fer­re­kord for at hen­te den bel­gi­ske of­fen­siv­spil­ler Kevin De Bruy­ne i VfL Wol­fsburg. He­le 600 mio. kr. ko­ster Ni­ck­las Bendt­ners nu tid­li­ge­re hold­kam­me­rat. Der­med har Man­che­ster Ci­ty brugt 1,47 mia. kr. på for­stærk­nin­ger i det­te trans­fer­vin­due.

Det er ik­ke mindst Kevin De Bruy­nes ev­ner som op­læg­ger, Man­che­ster Ci­ty har be­talt for. I sid­ste sæ­son score­de den 24- åri­ge kant­spil­ler 16 mål for Wol­fsburg, og han lag­de op til 28 scor­in­ger. Alt i alt lag­de han op til 112 må­l­chan­cer.

» Vi er me­get gla­de for at få Kevin ind på hol­det, og jeg er ik­ke i tvivl om, at han bli­ver en suc­ces. Det kræ­ver helt spe­ci­el­le fod­bold­spil­le­re, hvis de skal for­bed­re vo­res hold, og Kevin kan helt sik­kert gø­re net­op det. Han har de men­tale, fy­si­ske, tak­ti­ske og tek­ni­ske ev­ner, der er kræ­vet for at gø­re en for­skel fra dag ét, « si­ger Man­che­ster Ci­ty- ma­na­ger Ma­nu­el Pel­le­gri­ni til klub­bens hjem­mesi­de.

» Vi vil ger­ne spil­le at­trak­tivt, of­fen­sivt fod­bold – og at få en spil­ler som De Bruy­ne gør, at vi kan an­gri­be på fi­re fron­ter, « fort­sæt­ter han.

Vil vin­de tit­ler

Kevin de Bruy­ne selv pe­ger på, at skif­tet kan væ­re med til at gø­re ham end­nu bed­re.

» Jeg vil nå det hø­jest mu­li­ge ni­veau som spil­ler, men den vig­tig­ste ting er, at vi i slut­nin­gen af sæ­so­nen kan væ­re til­fred­se og må­ske ha­ve vun­det et par tit­ler, « si­ger den 24- åri­ge bel­gi­er, der sam­ti­dig sen­der en stor tak til Wol­fsburg.

» Jeg vil ger­ne tak­ke he­le Wol­fsburg for en vel­lyk­ket og uforg­lem­me­lig tid. En sær­lig tak til sport­s­di­rek­tør Klaus Al­lofs og ch­eftræ­ner Die­ter Heck­ing, som ac­cep­te­re­de, at jeg vil­le skif­te. I har gi­vet mig mu­lig­hed for at be­vi­se mig i en af ver­dens bed­ste liga­er. Jeg øn­sker he­le klub­ben held og lyk­ke frem­over. «

Med sal­get kan det godt se ud til, at Wol­fsburgs of­fen­siv i den grad tør­ster ef­ter for­stærk­nin­ger på trans­fer­vin­du­ets sid­ste dag. Sport­s­di­rek­tør Klaus Al­lofs har dog ik­ke tænkt sig at sen­de nog­le af de man­ge de Bruy­ne- mil­li­o­ner på ar­bej­de.

» Vi vil­le ger­ne ha­ve be­holdt Kevin i klub­ben, man han øn­ske­de at skif­te til Man­che­ster Ci­ty. Han har al­tid op­t­rå­dt me­get pro­fes­sio­nelt og gi­vet alt for klub- ben. Hans skif­te er ær­ger­ligt, for­di han var en vig­tig brik på vo­res hold. Men vi er så godt po­si­tio­ne­ret, at vi kan fort­sæt­te kur­sen frem­over, « si­ger han til Wol­fsburgs hjem­mesi­de.

Kevin De Bruy­ne har tid­li­ge­re spil­let i Pre­mi­er League for Chel­sea, og in­den da hav­de han kon­trakt med Genk i hjem­lan­det, Bel­gi­en.

Kon­trak­ten med Man­che­ster Ci­ty er seksår­ig

CI­TYS DY­RE 2015- HAND­LER

KEVIN DE BRUY­NE:

mio. kr i Wol­fsburg

RA­HE­EM STER­LING:

Den 20- åri­ge kant­spil­le­ren ko­ste­de 500 kr.

Ar­gen­ti­ne­ren var læn­ge på vej til Man­che­ster Uni­ted, men med et bud på 330 mio. kr. over­ha­le­de Ci­ty bys­bør­ne­ne in­denom.

82 mio. kr. ko­ste­de den cen­tra­le midt­ba­ne­spil­ler

Trods en al­der på 18 år ko­ste­de Ro­berts 52 mio. kr. Ud­over dis­se hand­ler kom­mer fle­re min­dre.

NI­COLÁS OTA­MEN­DI:

FA­BI­AN DELPH:

PA­TRI­CK RO­BERTS:

FOR­BRUG I ALT:

Købt for 600

1,47 mia. kr.

Kevin de Bruy­ne ( th) er ny mand i Man­che­ster Ci­ty. 600 mio. har Ci­ty be­talt for bel­gi­e­ren. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.