Be­ch­mann tæm­me­de Vi­borg

BT - - SPORTEN -

Sønderjyske fort­sat­te den go­de start på su­per­liga­sæ­so­nen, da hol­det i Ha­der­s­lev be­sej­re­de Vi­borg FF 2- 1. Her­med blev po­si­tio­nen i top­pen kon­so­li­de­ret. Og det er over­ra­sken­de. De se­ne­ste sæ­so­ner har søn­derjy­der­ne kæm­pet hårdt for at und­gå nedryk­ning.

Det ska­des­pla­ge­de hjem­me­hold, der måt­te und­væ­re blandt an­dre Tho­mas Dal­gaard, An­dreas Og­ge­sen og Ja­nus Dra­ch­mann, gik til pau­sen med en fø­ring på 1- 0 på Tom­my Be­ch­manns fuld­træff er i det 24. mi­nut eft er et op­læg fra Ni­co­laj Mad­sen. Det kun­ne der ab­so­lut ik­ke ind­ven­des no­get mod.

An­den halv­leg var 13 mi­nut­ter gam­mel, da Tom­my Be­ch­mann på Ada­ma Gu­iras op­læg brag­te Sønderjyske for­an 2- 0.

Det lig­ne­de en sik­ker Sønderjyske- sejr, men med Jo­nas Kam­pers fuld­træff er til 1- 2 i det 72. mi­nut lyk­ke­des det for Vi­borg at be­va­re spæn­din­gen om kam­pens ud­fald frem til sid­ste dom­mer­fl øjt. Det blev dog ik­ke til fl ere scor­in­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.