Det var som en bør­ne­ha­ve

Det sid­ste hal­ve år i Evi­an var et hel­ve­de og fi k Da­ni­el Wass til at over­ve­je et kar­ri­e­re­stop, for­tæl­ler lands­holds­spil­le­ren eks­klu­sivt til BT

BT - - SPORTEN - IN­TER­VIEW Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ sporten. dk Da­ni­el Wass

Da­ni­el Wass har få­et op­fyldt et læn­ge ven­tet øn­ske om at kom­me vi­de­re fra Evi­an og skrev i ju­ni un­der på en fi re­årig kon­trakt med Cel­ta Vi­go. Sid­ste we­e­kend fi k han de­but og hav­de blandt an­det tred­jesid­ste fod på bol­den ved det af­gø­ren­de 2- 1- mål i sej­ren over Le­van­te.

I det he­le ta­get har li­vet i Spa­ni­en be­hand­let Da­ni­el Wass godt den­ne som­mer. Ved si­den af suc­ce­sen på ba­nen le­ver han sam­men med sin ko­ne, Mie Wass, og par­rets to børn et spæn­den­de liv i den ga­li­ci­ske by Vi­go, og fa­mi­li­en er ble­vet ind­lo­ge­ret i en god lej­lig­hed med kun 10 mi­nut­ters gang til stran­den og et pul­se­ren­de caféliv li­ge uden for ho­ved­dø­ren. Oven i det be­ri­gen­de klubliv blev Da­ni­el Wass tirs­dag lands­holds­ud­ta­get frem mod de to kom­men­de EM- kva­li­fi ka­tions­kam­pe mod Albanien og Ar­me­ni­en.

Med an­dre ord har Da­ni­el Wass i øje­blik­ket al den suc­ces, han øn­sker, men i over et år har han bå­ret på en hi­sto­rie, der har na­get ham, og som han har ven­tet med at for­tæl­le. Ind­til nu.

» Jeg har i lang tid hørt på en mas­se men­ne­sker i Evi­an, som bå­de of­fent­ligt og in­ter­nt har svi­net mig til og kaldt mig sel­visk og alt mu­ligt an­det, og det er ik­ke no­get, jeg vil ha­ve på mig. For det er ik­ke sand­he­den. Jeg har valgt at væ­re pro­fes­sio­nel og ik­ke si­ge no­get, før mit for­hold med Evi­an var fær­digt. Og det er det nu. Fuld­stæn­dig fær­digt, « ind­le­der Da­ni­el Wass sin bredsi­de mod den fran­ske klub, der ryk­ke­de ned i sid­ste sæ­son med dan­sker­ne Wass, Jes­per Ju­els­gård, Jes­per Hansen og Ni­cki Bil­le Ni­el­sen.

Løj om trans­fer

Da­ni­el Wass’ ma­re­ridt i Evi­an be­gynd­te eft er af­slut­nin­gen af for­ri­ge sæ­son. Den 26- åri­ge dan­sker var ble­vet en kæm­pe pro­fi l i den fran­ske Li­gue 1 eft er en fan­ta­stisk sæ­son, hvor han score­de det ene pragt­mål eft er det an­det, og det he­le kul­mi­ne­re­de, da Da­ni­el Wass i en di­rek­te nedryk­nings­kamp mod So­chaux sik­re­de Evi­an over­le­vel­se på sid­ste spil­le­dag.

I sej­ren på 3- 0 brag­te Da­ni­el Wass sit hold for­an på et smukt sak­ses­park, og in­den før­ste halv­leg var om­me, tog han et hjør­ne­s­park og lag­de op til 2- 0- må­let. I an­den halv­leg kom han så først på et ind­læg og score­de det sid­ste mål til kæm­pe ju­bel for he­le klub­ben.

Al­le i Evi­an – præ­si­dent, sport­s­di­rek­tør, træ­ne­re og så­gar sponso­rer – ly­køn­ske­de dan­ske­ren med be­ske­den om, at han nu har gjort sig fortjent til et stør­re skift e. Eft er ni sæ­sonscor­in­ger og tre års tro tje­ne­ste var man klar til at la­de ham gå for en fair pris. Et væld af klub­ber som Saint- Étien­ne, Ren­nes, Schal­ke 04, Ham­bur­ger SV, Newcast­le, Tot­ten­ham, West Ham med fl ere blev da og­så nævnt in­ter­es­se­re­de i Da­ni­el Wass, og iføl­ge BTs op­lys­nin­ger imø­de­kom blandt an­det Saint- Étien­ne pris­kra­vet på tre mio. eu­ro, cir­ka 22 mio. kr.

Men så løb kil­de­vand­s­klub­ben iføl­ge Da­ni­el Wass fra sit ord.

» Evi­an lo­ve­de mig et skift e sid­ste som­mer. Det gjor­de al­le i klub­ben. Men da klub­ber­ne kom og vil­le be­ta­le de tre mil­li­o­ner eu­ro, skru­e­de Evi­an plud­se­lig pri­sen sinds­sygt i vej­ret. Så ko­ste­de jeg li­ge plud­se­lig seks mio. eu­ro ( om­kring 44 mio. kr.,). Tre mio. eu­ro var el­lers en fair pris, syn­tes vi. Når man har lagt en pris i ho­ve­d­et og er ble­vet lo­vet et skift e, og klub­ben ik­ke over­hol­der det, bli­ver man ked af det, og man bli­ver sur, « si­ger Da­ni­el Wass og fort­sæt­ter:

» Jeg føl­te mig mag­tes­løs og kun­ne ik­ke gø­re no­get. Vi prø­ve­de at skrue pri­sen ned. Vi prø­ve­de alt. Men Evi­an sat­te sig ba­re på bag­be­ne­ne og var fuld­stæn­dig li­geg­lad, og de­res pris vil­le afh æn­ge af de in­ter­es­se­re­de klub­bers stør­rel­se. Så de blev ba­re ved med at si­ge, at der ik­ke var no­gen in­ter­es­se for mig, og sport­s­di­rek­tø­ren, Pa­scal Dupraz, og præ­si­den­ten send­te mig he­le ti­den vi­de­re til hin­an­den uden at ta­ge an­svar. Det var som en bør­ne­ha­ve, « si­ger han og for­tæl­ler, at han be­gynd­te at få nye mu­lig­he­der:

» Jeg vid­ste, at der var mas­ser af klub­ber. De var ba­re ik­ke klar til at be­ta­le seks mio. eu­ro. Der er jo ik­ke no­gen klub­ber, som kom­mer for at kø­be en spil­ler til tre mio. eu­ro, og som vil gå med til at be­ta­le seks mio. eu­ro. Så vil­le de jo og­så lig­ne idi­o­ter. Det var ik­ke vær­digt. Eft er for­ri­ge sæ­son var jeg på top­pen af min kar­ri­e­re og vid­ste, at jeg ik­ke kun­ne gø­re det bed­re el­ler hol­de sam­me ni­veau, med­min­dre jeg blev ud­for­dret i en stør­re klub, og det vi­ste sig og­så, at det ik­ke gik i sid­ste sæ­son. På det tids­punkt tænk­te folk i Evi­an kun på de­res egen røv og tro­e­de ba­re, at jeg sag­tens kun­ne red­de klub­ben fra nedryk­ning igen. Det kun­ne jeg ik­ke, og det for­tal­te jeg dem og­så. Det vil­le ik­ke kom­me til at ske, at jeg vil­le spil­le på sam­me ni­veau. Jeg gjor­de det i det før­ste hal­ve år, og jeg tænk­te, at til vin­ter må de da la­de mig gå. Jeg skul­le ba­re spil­le vi­de­re, og så gjor­de de ba­re det sid­ste hal­ve år til det re­ne ka­os. «

Kri­ti­se­ret af hold­kam­me­ra­ter­ne

Da Evi­an gik på vin­ter­fe­rie in­den for­å­ret 2015, var Da­ni­el Wass top­sco­rer, men det kom­men­de hal­ve år skul­le bli­ve det vær­ste, han end­nu hav­de haft i Evi­an. På kort tid gik han fra at væ­re en af Evi­ans stør­ste stjer­ner til at ry­ge helt ud af trup­pen i det for­gang­ne for­år.

» Da vi kom­mer ind i ja­nu­ar, sco­rer jeg i den før­ste po­kal­kamp. Vi skal her­eft er mø­de Lil­le, Ren­nes, PSG, Mo­na­co, Toulou­se og Mar­seil­le – kam­pe, hvor man i fl ere af dem tæn­ker, at vi vir­ke­lig skal væ­re hel­di­ge, hvis vi skal ha­ve po­int her. «

Det end­te med en sejr, et uaf­gjort re­sul­tat og fi re ne­der­lag, og ef­ter den sid­ste af de tab­te kam­pe til Mar­seil­le, kam­me­de tin­ge­ne helt over.

» Eft er den kamp hol­der vi et mø­de i om­klæd­nings­rum­met midt på ugen, og de æl­dre spil­le­re snak­ker om, at vi skal i gang nu, og at vi skal spil­le så­dan her osv., og så ven­der al­le sig om mod mig og ba­re svi­ner mig til op i mit an­sigt i 20 mi­nut­ter. De sag­de, at jeg ik­ke gad spil­le for klub­ben, at jeg skul­le ta­ge at spil­le for hol­det og ik­ke for mig selv. At jeg ik­ke skul­le tæn­ke på trans­fer. Jeg sad helt stille og ro­ligt i om­klæd­nings­rum­met og hav­de ik­ke sagt no­get. Jeg har al­drig no­gen­sin­de op­le­vet no­get lig­nen­de. Jeg var helt i chok. Jeg tænk­te: ’ Hvor­dan kan he­le spil­ler­trup­pen ba­re gå imod mig?’ Jeg kun­ne slet ik­ke for­stå det. Al­le de æl­dre spil­le­re svi­ne­de mig ba­re til og sag­de, at jeg måt­te ud på bæn­ken. Li­ge for­an mig. Der­fra kun­ne det he­le ba­re væ­re li­ge me­get, og jeg tænk­te, at jeg ik­ke vil­le spil­le for klub­ben me­re. Der­fra spil­le­de jeg ba­re for mig selv. «

Amok eft er in­ter­view

På det tids­punkt var tin­ge­ne for længst gå­et skævt mel­lem Da­ni­el Wass og Pa­scal Dupraz. En dag sid­ste vin­ter tog Da­ni­el Wass så bla­det fra mun­den her i BT og for­tal­te, at han ger­ne vil­le skift e klub, og det gjor­de ik­ke for­hol­det bed­re.

» Pa­scal Dupraz gik helt amok eft er det in­ter­view, tal­te dår­ligt om mig og smed mig af hol­det, så jeg ik­ke kun­ne gø­re no­get. Jeg kun­ne sid­de der­hjem­me og tæn­ke: ’ Gi­der jeg over­ho­ve­det at spil­le fod­bold? Jeg gi­der ik­ke en­gang mø­de op til træ­ning i mor­gen.’ Der var in­gen mo­ti­va­tion. Det var slet ik­ke sjovt at væ­re i Evi­an. Vir­ke­lig ik­ke, « for­tæl­ler Da­ni­el Wass, og iføl­ge ham var han ik­ke ene om at væ­re i dår­ligt hu­mør.

» Han ( Dupraz, red.) øde­lag­de spil­ler­mil­jø­et, og al­le mi­ste­de ly­sten til at kæm­pe for hol­det. Der var in­gen spil­le­re, som vid­ste, hvad man skul­le, og man fi k in­gen in­for­ma­tio­ner. Man fi k in­gen­ting. I det sid­ste hal­ve år gjaldt det for al­le spil­ler­ne om at kla­re sin egen sag og sin egen røv. Jeg føl­te el­lers, at jeg gjor­de mit bed­ste for klub­ben, « for­kla­rer Da­ni­el Wass, in­den han fort­sæt­ter:

» Pa­scal Dupraz hav­de in­gen respekt for men­ne­sker, for hvis han ba­re hav­de haft den mind­ste smu­le respekt for an­dre og ik­ke tænkt så me­get på sig selv he­le ti­den, hav­de han og­så stil­let med et helt an­det hold. Han øde­lag­de det he­le for klub­ben. I vin­te­r­ens trans­fer­vin­due hen­te­de han fi re spil­le­re, og fl ere af dem kun­ne ik­ke en­gang kom­me på hol­det, og jeg ved ik­ke, hvor­for de blev hen­tet. Der er ba­re sket så man­ge ting og så man­ge fejl, og det kul­mi­ne­re­de jo og­så med en nedryk­ning. Det var ba­re så upro­fes­sio­nelt til sidst. Et ek­sem­pel var, at når vi var fær­di­ge med træ­ning, skul­le vi stå og ven­te på at få at vi­de, hvor­når vi skul­le træ­ne igen næ­ste dag. «

I de to sid­ste kam­pe blev han ik­ke ud­ta­get til trup­pen, og iføl­ge Da­ni­el Wass var det nu Pa­scal Dupraz, der gik i me­di­er­ne.

» Han svi­ne­de mig til og sag­de, at jeg ik­ke gad væ­re i klub­ben og for­sva­re­de sig selv på den må­de. Men det var ham, der var skyld i he­le si­tu­a­tio­nen. Han gjor­de alt, hvad han hav­de lyst til, og var fuld­stæn­dig enehersker i klub­ben. Han var bå­de sport­s­di­rek­tør og træ­ner. Hans bed­ste ven var præ­si­den­ten, og hans søn var li­ge un­der ham. Så han eje­de he­le lor­tet, « si­ger Da­ni­el Wass og slut­ter:

» Jeg mi­ste­de alt for de an­dre spil­le­re – selv­føl­ge­lig ik­ke de an­dre dan­ske. Jeg kan ik­ke la­de væ­re med at tro, at det er træ­ne­ren, som har stå­et bag det mø­de. Så må man jo ba­re se på, hvad det re­sul­te­re­de i. Evi­an ryk­ke­de ned, han blev selv fy­ret – en me­get grim fy­ring end­da – og al respek­ten for klub­ben for­svandt. Det sej­le­de fuld­stæn­digt. Men det kan Pa­scal Dupraz kun tak­ke sig selv for. «

BT har væ­ret i kon­takt med Pa­scal Dupraz og fo­re­lagt ham kri­tik­ken fra Da­ni­el Wass, men han øn­sker ik­ke at kom­men­te­re på den.

Da­ni­el Wass spil­ler nu for span­ske Cel­ta Vi­go. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.