Ja­mai­ca og USA vandt af­slut­ten­de sta­fet­ter

BT - - SPORTEN - FAR­VEL OG GULD Ni­els O. Hansen piquet@ sporten. dk Fo­to: AFP

Der blev guld til Ja­mai­cas kvin­der og USAs mænd, da det gik løs med fi na­ler­ne i 4 x 400 me­ter på sid­ste­da­gen af VM i at­le­tik i den ki­ne­si­ske ho­ved­stad Bei­jing.

Chri­sti­na Day, She­ri­cka Ja­ck­son, Step­he­nie Ann McPher­son og Nov­le­ne Wil­li­amsMills sør­ge­de med ver­dens hur­tig­ste tid i år , 3.19.13, for me­re guld til Ja­mai­ca, da det tra­di­tio­nen tro gik løs med 4 x 400 me­ter på sid­ste­da­gen af VM i at­le­tik.

USA lå el­lers til at vin­de gul­det, men da der mang­le­de 10 me­ter, lyk­ke­des det for Nov­le­ne Wil­li­ams- Mills at over­ha­le ame­ri­ka­ner­nes Fran­ce­na McCor­ory, og USA måt­te der­for nø­jes med søl­vet. Bron­zen gik til Stor­bri­tan­ni­en.

Ame­ri­kansk guld

Ame­ri­ka­ner­ne fi k re­van­che, da det blev mæn­de­nes tur til at lø­be 4 x 400 me­ter.

På den sid­ste tur lyk­ke­des det el­lers for Ja­mai­cas Ja­von Fran­cis at læg­ge sig i spid­sen for­an ame­ri­ka­ner­nes LaShawn Mer­ritt, da der mang­le­de 250 me­ter. Men 4 x 400 me­ter er ba­re no­get an­det end 4 x 100 me­ter, for in­gen kan smadre igen­nem på al­le 400 me­ter. Selv­om det går stærkt, hand­ler det og­så om at dis­po­ne­re lø­bet rig­tigt.

Det hav­de Ja­von Fran­cis ik­ke gjort, for ik­ke ale­ne løb LaShawn Mer­ritt for­bi ham. Det he­le end­te med, at Ja­mai­ca slet in­gen me­dal­je fi k på mæn­de­nes 4 x 400 me­ter, for Ma­chel Ce­de­nio fra Tri­ni­dad & To­ba­go over­ha­le­de og­så Fran­cis. Og i kam­pen for i det mind­ste at få bron­ze­me­dal­jer til Ja­mai­ca blev Fran­cis til sidst og­så di­stan­ce­ret af Stor­bri­tan­ni­ens Mar­tyn Roo­ney, der i pa­ren­tes be­mær­ket net­op er ble­vet far, men som end­nu ik­ke har set sin guld­klump.

USAs guld­hold be­stod for­u­den LaShawn Mer­ritt og­så af David Ver­burg, To­ny McQu­ay og Brys­hon Nel­lum. De til­ba­ge­lag­de de i alt 1600 me­ter i ti­den to mi­nut­ter og 57,82 se­kun­der. Li­ge­som hos kvin­der­ne var det ver­dens hur­tig­ste tid i år.

Ja­mai­ca fejrer gul­det på 4 X 400 me­ter for da­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.