Du­moulin snød Froo­me og fa­vo­rit­ter­ne

BT - - SPORTEN - SUR­PRI­SE Mor­ten Bjer­re­gaard morh@ sporten. dk

Tom Du­moulin ( Gi­ant- Alpe­cin) over­ra­ske­de stort, da han sat­te Chris Froo­me ( Sky) og Jo­aquim Rod­ri­gu­ez ( Ka­tusha) af på den af­slut­ten­de ka­te­go­ri 1- stig­ning. Hol­læn­de­rens fl ot­te præ­sta­tion be­tød og­så, at han er tilbage i Vu­el­ta­ens rø­de fø­rer­trø­je.

Gårs­da­gens 9. eta­pe af Vu­el­ta­en fra Tor­re­vieja til Cum­bre del Sol Ben­ni­tatxell var en en bjer­grig én af slagsen, så der var på for­hånd lagt op til en vild fi na­le mel­lem fa­vo­rit­ter­ne.

Eta­pen slut­te­de på top­pen af den mod­by­de­li­ge ka­te­go­ri 1- stign­ning Alto de Pu­ig Ll­oren­ca, hvor fa­vo­rit­ter­ne an­greb hin­an­den på skift .

Med et par ki­lo­me­ter fra mål­stre­gen rev Tom Du­moulin sig fri af fa­vo­rit­grup­pen, men han blev hur­tigt ind­hen­tet af Chris Froo­me, som for al­vor lig­ne­de en mand, der hav­de fun­det for­men fra som­me­rens Tour de Fran­ce. Men med en ui­mod­ståe­lig spurt lyk­ke­des det Du­moulin at kom­me tilbage og over­ha­le Froo­me, der måt­te se sig slå­et med to se­kun­der.

Este­ban Cha­ves ( Ori­ca Gre­e­nEd­ge), der kør­te i lø­bets fø­rer­trø­je, kun­ne ik­ke sid­de med i fi na­len, hvil­ket be­tød, at Tom Du­moulin over­tog lø­bets rø­de fø­rer­trø­je. I den sam­le­de stil­ling har han 57 se­kun­der ned til Jo­aquim Rod­ri­gu­ez på an­den­plad­sen og 59 se­kun­der ned til Este­ban Cha­ves.

Tour de Fran­ce- kon­kur­ren­ter­ne Nairo Qu­in­ta­na og Chris Froo­me er ik­ke langt ef­ter i den sam­le­de stil­ling, hvor de er hen­holds­vis 1.17 og 1.18 mi­nut eft er.

For­ud for gårs­da­gens eta­pe stod det klart at Tin­koff - Saxos store stjerne og vi­ce­kap­ta­jn, Pe­ter Sa­gan, ik­ke stil­le­de til start. Slo­vak­ken blev på lør­da­gens 8. eta­pe ramt af en hen­syns­løs mo­tor­cy­kel på de af­slut­ten­de ki­lo­me­ter, hvil­ket var grun­den til at han ud­gik af det span­ke eta­pe­løb.

Tin­koff - Saxo skrev i går i en pres­se­med­del­el­se, at det ik­ke var mu­ligt for Sa­gan at kø­re vi­de­re på ’ sik­ker vis’, og at han der­for rej­ste hjem for at ple­je ska­der­ne eft er sam­men­stø­det med mo­tor­cyk­len. Cy­kel­hol­det skrev end­vi­de­re, at Pe­ter Sa­gans ven­stre lår var fl ået op, hvil­ket har med­ført før­ste- og an­den­grads­for­bræn­din­ger.

Lør­da­gens grum­me mas­sestyrt gik hår­dest ud over bel­gi­ske Kris Bo­eck­mans, der straks blev lagt i kun­stigt ko­ma. Han blev ope­re­ret eft er lør­da­gens eta­pe, og på Vu­el­ta­ens hjem­mesi­de stod der i går, at hans til­stand nu er sta­bil. Så­le­des over­ve­jer læ­ger­ne at ta­ge ham ud af den kun­sti­ge ko­ma.

Bo­eck­mans på­drog sig et al­vor­ligt an­sigtstrau­me med ad­skil­li­ge brud, han fi k en hjer­ne­rystel­se, tre bræk­ke­de ri­b­ben og en blød­ning i den ene lun­ge.

Da­gens 10. eta­pe kø­res fra Valencia til Ca­stel­lón i et ku­pe­ret ter­ræn hvor af­slut­nin­gen er fl ad.

Tom Du­moulin kør­te fra Chris Froo­me på de sid­ste me­ter.

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.