Ni­cki Hå­ber på lyn­co­me­ba­ck

BT - - SPORTEN -

Det sty rt, Ni­cki Pe­der­sen var ude for lør­dag, pla­ger sta­dig dan­ske­ren, men han hå­ber at væ­re tilbage på ma­ski­nen al­le­re­de om få da­ge. Det for­tæl­ler hans ma­na­ger Hel­ge Pe­der­sen, der har væ­ret i kon­takt med Ni­cki Pe­der­sens fy­si­o­te­ra­pe­ut. » Han har et vig­tigt se­mi­fi na­le­løb i Sve­ri­ge på tirs­dag ( i mor­gen, red.), og hans fy­si­o­te­ra­pe­ut har en god ma­ve­for­nem­mel­se for, at han kan kom­me til at kø­re det. Men hun bli­ver nødt til at se ham igen ( i dag, red.) for at væ­re 100 pro­cent sik­ker, « si­ger Hel­ge Pe­der­sen til BT. Umid­del­bart eft er lø­bet for­lød det, at Ni­cki Pe­der­sen må­ske hav­de på­dra­get sig en hjer­ne­rystel­se, men det er ik­ke til­fæl­det, op­ly­ser Hel­ge Pe­der­sen. » Men krop­pen er med­ta­get, det er der in­gen tvivl om. Bå­de nak­ke, ri­b­ben og ven­stre skul­der har få­et et or­dent­lig slag. Og det er jo ik­ke hans før­ste hår­de sty rt i år. « BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.