Woz­ni­a­cki når til kvart­fi na­len

BT - - SPORTEN -

End­nu en dansk ak­tør på den Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki fi k no­get nær en øn­ske­lod­træk­ning til ten­nis­sæ­so­nens sid­ste Grand Slam – US Open – som be­gyn­der i dag i New York.

Den dan­ske ten­nis- dar­ling har sen­som­me­ren igen­nem kæm­pet med at fi nde top­for­men, men eft er tre før­ste run­de­ne­der­lag i træk, vir­ker Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki til at ha­ve gen­fun­det stor­for­men i op­varm­nings­tur­ne­rin­gen New Ha­ven.

Ti­m­in­gen sy­nes god, og Dan­ske Spil tror da og­så på mindst en kvart­fi na­le­plads, som har la­ve­ste odds i vin­der­spil­let om, hvor­dan Woz­ni­a­cki kla­rer sig i US Open.

» Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki har vir­ke­lig go­de er­fa­rin­ger fra US Open – spe­ci­elt med fi na­le­plad­sen fra sid­ste år in men­te. Tur­ne­rin­gen pas­ser det dan­ske ten­nis- es bedst af al­le, og Ca­ro­li­ne ny­der stor po­pu­la­ri­tet i New York, « si­ger od­ds­sæt­ter Jep­pe Hel­bo Jen­sen.

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.