I et in­ter­view er­ken­der Kon­ser­va­ti­ves for­mand, at den om­dis­ku­te­re­de Stopkampag­ne ram­te for­kert

BT - - NYHEDER -

FEJL

Fle­re års mang­len­de po­li­tisk fo­kus har væ­ret skyld i det kon­ser­va­ti­ve ne­der­lag ved val­get i ju­ni, der gav par­ti­et 3,6 pro­cent af stem­mer­ne og kun seks man­da­ter i Fol­ke­tin­get.

Det er­ken­der De Kon­ser­va­ti­ves for­mand, Sø­ren Pa­pe, der eft er ét år i for­mands­sto­len er pa­rat til at ta­ge et me­dansvar for, at par­ti­et ik­ke har væ­ret skarp og præ­cis nok i si­ne po­li­ti­ske ud­mel­din­ger. I et in­ter­view med Uge­bre­vet A4 pe­ger han på Stop- kampag- nen, der blandt an­det in­tro­du­ce­re­de be­gre­bet na­zi- is­la­mis­me for­ud for val­get, som et ek­sem­pel på, hvor par­ti­et ram­te skævt.

» Kampag­nen fi k ik­ke den til­tænk­te eff ekt og det boost, vi hav­de hå­bet på. Vi fi k mas­ser af ta­le­tid, ja. Men no­get af det kom til at fyl­de så me­get og var så kraft igt i sit ud­tryk, at det tog over­hånd og fi k en ne­ga­tiv drej­ning, og det blev vi fan­get i. Det må vi ba­re læ­re af, for dér ram­te vi ik­ke rig­tigt, « si­ger den kon­ser­va­ti­ve par­ti­for­mand, der er over­be­vist om, at en stor del af væl- ger­ne var eni­ge i de un­der­lig­gen­de hold­nin­ger.

De Kon­ser­va­ti­ve har ik­ke væ­ret til­stræk­ke­lig ty­de­li­ge på, hvad Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti bæ­rer med sig og står for. Man­ge års re­ge­rings­sam­ar­bej­de med Ven­stre har slidt, på­pe­ger par­ti­for­man­den over for Uge­bre­vet A4.

’ En lang lang rej­se’

Han rok­ker sam­ti­dig ved den kon­ser­va­ti­ve selv­for­stå­el­se ved at ad­va­re mod at tro, at de Kon­ser­va­ti­ve med et snup­tag kom­mer tilbage til en to­cif­ret væl­ger­til­slut­ning.

» Det er en lang, lang rej­se, hvis vi skal ha­ve det her op at stå igen. Jeg tror på, at hvis vi kan gå frem ved næ­ste valg, så er det før­ste skridt ud af for­hå­bent­lig man­ge. Jeg har vir­ke­lig ik­ke no­gen mål­sæt­ning om, at vi skal væ­re så og

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.