’’

BT - - NYHEDER - Sø­ren Pa­pe, for­mand for De Kon­ser­va­ti­ve

Vi fi k mas­ser af ta­le­tid, ja. Men no­get af det kom til at fyl­de så me­get og var så kraft igt i sit ud­tryk, at det tog over­hånd og fi k en ne­ga­tiv drej­ning

så store. Den tid er for­bi, hvor no­get par­ti har en na­tur­lig stør­rel­se. Og hvis man ik­ke gør op med den fo­re­stil­ling og når den er­ken­del­se, så kom­mer man al­drig vi­de­re, « me­ner Sø­ren Pa­pe.

En skar­pe­re grøn pro­fi l er iføl­ge par­ti­for­man­den det, der skal ru­ste de Kon­ser­va­ti­ve til at kla­re sig bed­re i kon­kur­ren­cen om de bor­ger­li­ge stem­mer.

» For mig er det vig­tig at hol­de fast i ge­ne­ra­tions­kon­trak­ten: Hvad har vi få­et gi­vet, og hvad skal vi bæ­re vi­de­re til kom­men­de ge­ne­ra­tio­ner. Der­for er et stær­ke­re fo­kus på kli­ma og mil­jø no­get, som vi kom­mer til at få et stærkt fo­kus på. Vi tror, det er rig­tig vig­tigt i det bor­ger­li­ge fl er­tal, at man kan hø­re en ty­de­lig og klar, grøn stem­me, « si­ger den kon­ser­va­ti­ve par­ti­for­mand.

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.