Ja, vi er un­der øko­no­misk pres

BT - - DEBAT - JES­PER YDE KNUD­SEN

By­rå­ds­med­lem, Syd­djurs Kom­mu­ne, En­heds­li­sten

by­rå­det med nog­le rig­tig hår­de be­slut­nin­ger og bud­get­for­hand­lin­ger, hvor vi og­så snak­ker om be­løb i sam­me stør­rel­ses­or­den, som det ko­ster at få be­søg af det dan­ske kon­ge­skib og re­gent­par­ret. Vi skal blandt an­det ta­ge stil­ling til, om vi skal skæ­re en bog­bus til 300.000 kro­ner væk, om vi skal skæ­re støt­ten til en te­a­ter­for­e­ning til 115.000 kro­ner væk, og om vi skal ned­læg­ge et bo­fæl­les­skab til ud­vik­lings­hæm-

VI SID­DER I

me­de, som ko­ster 1,4 mil­li­on kro­ner. Vi kun­ne alt­så godt bru­ge nog­le fl ere pen­ge. KOM­MU­NEN HAR BUD­GET­TE­RET med, at det vil ko­ste næ­sten 800.000 at gen­nem­fø­re be­sø­get. Blandt ud­gift er­ne er der 220.000 kro­ner til mar­keds­fø­ring. Jeg skal ik­ke gø­re mig klog på, om det er me­get el­ler lidt, el­ler om det nu og­så er klogt at ha­ve gar­de­hus­a­rer­ne til 121.500 kro­ner med. El­ler om man bur­de bru­ge 37.000 til fragt og for­plej­ning af pres­sen, som det er til­fæl­det. Men jeg vil­le i hvert fald ik­ke si­ge ja til be- sø­get. Der­u­d­over skal vi og­så reg­ne med ud­gift er til en mas­se man­de­ti­mer for kom­mu­nens an­sat­te, som ik­ke er med i bud­get­tet.

ube­ha­ge­ligt, at vi – må­ske – skal væ­re nødt til at skæ­re nog­le fi ne ting væk i kom­mu­nen, når vi sam­ti­dig bru­ger pen­ge på den slags. Vi går nor­malt ud­gift er til 20.000 el­ler 50.000 kr. igen­nem med en tæt­te­kam, og jeg har ik­ke for­nem­mel­sen af, at det sam­me har gjort sig gæl­den­de med be­sø­get her. Men et stort fl er­tal i by­rå­det er jo el­le­vil­de.

DET ER LIDT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.