Lær af den dan­ske astro­naut

ME­NER

BT - - DEBAT -

Imor­gen går en stor drøm i op­fyl­del­se for 38- åri­ge An­dreas Mo­gen­sen. Som den før­ste dan­sker no­gen­sin­de ta­ger han på rej­se ud i rum­met om bord på et rus­sisk rum­far­tøj, der eft er pla­nen let­ter fra de ka­sak­hi­ske step­per kl. 6.37. MAN­GE BØRN DRØM­MER om den store rum­rej­se. Drøm­men va­rer som re­gel ik­ke ret læn­ge, ind­til an­dre frem­tids­sce­na­ri­er får over­ta­get. An­dreas Mo­gen­sen holdt fast i sin drøm, ud­dan­ne­de sig til rum­fart­sin­ge­ni­ør, sup­ple­re­de med en ph. d. i rum­fart og sik­re­de sig i kon­kur­ren­ce med godt 8.000 kan­di­da­ter en plads i rum­far­tø­jet som en del af Det Eu­ro­pæ­i­ske Ru­ma­gen­turs astro­naut­kor­ps. Det er i sig selv en fan­ta­stisk hi­sto­rie. EKS­PER­TER SPÅR, AT An­dreas Mo­gen­sens rej­se vil be­ty­de, at dansk rum­forsk­ning kan se frem til nog­le spæn­den­de år. For­di vi nu er 100 pro­cent med. For­di en astro­naut er en form for am­bas­sa­dør for rum­forsk­nin­gen, som Mi­cha­el Lin­den- Vørn­le, astro­fy­si­ker og chefk on­su­lent ved In­sti­tut for Rum­forsk­ning og Rum­tek­no­lo­gi på DTU Spa­ce, ud­tryk­ker det. LAD OS HÅ­BE, at An­dreas Mo­gen­sen og­så bli­ver en am­bas­sa­dør for na­tur­vi­den­ska­ben og for de na­tur­vi­den­ska­be­li­ge ud­dan­nel­ser. Tænk, om in­teres­sen for dan­ske­rens rum­færd kun­ne smit­te af på de un­ges frem­ti­di­ge stu­di­e­valg. Ik­ke for at gø­re præ­cis som An­dreas Mo­gen­sen – dét øn­ske bli­ver trods alt svært at op­fyl­de – men tænk om fl ere fi k øje på vær­di­en i at ud­dan­ne sig til for ek­sem­pel in­ge­ni­ør el­ler far­ma­ceut. Tænk om for­æl­dre samt læ­re­re i fol­ke­sko­len og på gym­na­si­er vil­le be­nyt­te dan­ske­rens rum­rej­se som af­sæt for at ka­ste lys over nye ud­dan­nel­ses­ve­je. Det kun­ne gi­ve de tek­ni­ske og na­tur­vi­den­ska­be­li­ge ud­dan­nel­ser et til­trængt boost. Og de un­ge nye job­mu­lig­he­der. Det vil­le væ­re et vel­kom­ment kapitel i den fan­ta­sti­ske for­tæl­ling om An­dreas . hec

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.