Nej, be­sø­get er en god op­le­vel­se

BT - - DEBAT - CLAUS WI­STOFT

Borg­me­ster, Syd­djurs Kom­mu­ne, Ven­stre

om by­en vil væ­re før­ste stop på de­res som­mer­togt her i sep­tem­ber, si­ger vi ja tak til det. Kon­ge­hu­set er en del af vo­res hi­sto­rie og vo­res sam­funds­mo­del. Des­u­den er re­gent­be­sø­get en god lej­lig­hed til at mar­keds­fø­re vo­res kom­mu­ne og til at få fe­jet lidt ud i kro­ge­ne.

NÅR KON­GE­HU­SET SPØR­GER,

til i Ebelt­oft , gi­ver det he­le by­en en

NÅR KON­GE­SKI­BET LÆG­GER

op­le­vel­se, og al­le bor­ge­re i Syd­djurs Kom­mu­ne får no­get ud af det. Vi hå­ber des­u­den og­så på, at er­hvervs­li­vet i by­en får mar­keds­fø­rings­mæs­sig gavn af be­sø­get og den op­mærk­som­hed, det gi­ver. Det kan vi­se sig at gav­ne bå­de vo­res kom­mu­na­le og pri­va­te virk­som­he­der samt vo­res turistvirk­som­he­der.

JEG RESPEK­TE­RER FULD­STÆN­DIG,

at nog­le by­rå­dspo­li­ti­ke­re væl­ger ik­ke at del­ta­ge i re­gent­be­sø­get. Det er og­så mit ind­tryk, at de respek­te­rer fl er­tal­lets be­slut­ning. For det er jo et stort fl er­tal i by­rå­det, der har gjort op, at be­sø­get er pen­ge­ne værd – sær­ligt når re­gent­be­søg er no­get, der må­ske kun sker i en by og en kom­mu­ne hvert tien­de, fem­ten­de el­ler ty­ven­de år.

at nog­le sy­nes, det ly­der af man­ge pen­ge, når vi bud­get­te­rer med, at be­sø­get vil ko­ste næ­sten 800.000 kro­ner. Men mar­keds­fø­ring for by­en og virk­som­he­der­ne er, li­ge­som op­le­vel­ser for vo­res bor­ge­re og be­sø­gen­de, en svær ting at gø­re op i pen­ge og sam­men­lig­ne med an­dre pri­o­ri­te­rin­ger, som by­rå­det skal fo­re­ta­ge.

JEG FOR­STÅR GODT,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.