AT BE­TA­LE SIN LI­CENS MED GLÆ­DE ’’

DR er til po­li­tisk de­bat eft er re­ge­rings­skift et. Og så­dan vil det al­tid væ­re. For li­cen­sen ko­ster jo

BT - - DEBAT -

De­bat­ten ra­ser igen. Og­så po­li­tisk. Som al­tid. Hvem be­ta­ler sin li­cens med glæ­de? Vel de fær­re­ste. Den er jo alt for høj. Me­ner ga­ran­te­ret de fl este. Ba­re tag Net­fl ix til 79 kro­ner om må­ne­den. Den bru­ger jeg så hel­ler ik­ke til­nær­mel­ses­vis så me­get som DR, hvis jeg tæl­ler ti­mer. Jo, un­ger­ne gør i et væk - strea­mer i øst og vest, ude og in­de og på vej ned og op ad trap­per på smartp­ho­nen. HEL­DIG­VIS IND­DRA­GER PU­BLIC ser­vi­ce- for­plig­tel­sen og­så mig som må­l­grup­pe. Sik­kert be­gå­et i en el­ler an­den ma­ve­for­nem­mel­se om be­ho­vet for TV- Avi­sen klok­ken 21.30 hen over lun­ken fi lter­aft enkaff e og en kvart ci­tron­må­ne. Jeg har ik­ke set en hel tv- avis i åre­vis. Så­dan fra A til Z og som fast pro­gram­punkt. AL­LI­GE­VEL ER JEG stor til­hæn­ger af TV- Avi­sen i vift en af ud­bud­det, for jeg ser oft e brud­styk­ker af den. Se­ne­re, når det pas­ser mig, og en be­gi­ven­hed el­ler så­gar so­ci­alt me­di­e­link har fan­get min in­ter­es­se. De­ad­li­ne på DR2, så­mænd og oft e, men sjæl­dent til ti­den. Sam­me møn­ster. Og ik­ke på 46- tom­me­ren, selv­om den har net­ad­gang, al­tid på com­pu­te­ren. Som det er med så man­ge pro­gram­mer og for­ma­ter. Flow tv- al­te­ret er til fod­bold og hånd­bold, få fa­mi­lie­un­der­hold­nings- for­ma­ter el­ler Bar­na­by for at fal­de godt og ge­di­gent i søvn på so­fa­en en lør­dag aft en. Vel­sag­tens hel­ler in­gen tvivl om, at li­cens­ud­by­der­ne helst vil ha­ve un­ger­ne ind i bu­tik­ken, men pi­ne­død er tvun­get til at fav­ne mig. Min og mi­ne for­æl­dres ge­ne­ra­tion dør i takt med avis- abon­ne­ment­er­nes fald. Un­ger­nes be­hov er frag­men­te­ret, di­gi­talt og ger­ne sty­k­vis over mo­bile­pay. JEG ER IK­KE til­hæn­ger af diff eren­ti­e­ret li­cens. Alt­så, den med at be­ta­le for DR- ker­ney­del­ser og mu­lig­hed for til­køb af spe­ci­al­pro­gram­mer el­ler pak­ker. For­di jeg ger­ne vil ha­ve he­le til­bud­det. Og egent­lig og­så ger­ne be­ta­le lidt ek­stra for ret­ten til at hid­se mig ek­stra­or­di­nært op. Helst en gang om ugen over, hvor­for der ik­ke er me­re fo­kus på 1. di­vi­sion i Liga på P3, el­ler at Sporten bru­ger det hal­ve af bud­get­tet på at ti­vo­li­se­re Su­per­liga­en ud i spas med de kend­te, kvæl en blæks­p­rut­te el­ler gæt et re­sul­tat. El­ler cli­ck­bait på dr. dk i det he­le ta­get. Ej at forg­lem­me ana­nas i egen ju­i­ce i Aft ens­howet, el­ler de får mig til at hy­le, igen, un­der Spor­løs. På Kan asylan­sø­ge­re kla­re sig med en in­te­gra­tionsy­del­se på stør­rel­se med SU? den vis ud­gør DR og­så en vis ven­til af ugent­ligt ude­bli­ven­de psy­ko­lo­g­reg­nin­ger. Vre­den får li­cens­mid­ler at gå på og er ude af krop­pen næ­ste mor­gen. HVOR JEG SÅ sid­der ve­l­o­p­lagt og tu­ner ind på P3, som så man­ge me­ner er en iso­le­ret kom­merci­el op­ga­ve at fø­re vi­de­re i den to­ne. Ik­ke her. Jeg tu­ner mest ind for at føl­ge de un­ges mu­sik, der og­så er min. Bå­de bil­der jeg mig ind og kræ­ver jeg, for jeg be­ta­ler jo for den. Den mu­sik, der ham­rer ud og ska­ber be­hov for spy­t­vi­ske­re, når jeg for fuldt skrål gi­ver den til ny­e­ste num­mer, jeg må­ske har hørt fra døtre- play­li­ster­ne. Og så li­ge et par hur­ti­ge fra hoft en fra mor­gen­hol­det på P3, som jeg be­løn­ner med et smil, et tsk- tsk el­ler ba­re la­der mig bri­e­fe i kort over­sigts­form til en stak nyhe­der af Tue, han har bak­set sam­men i lar­men fra re­sten af hol­det. Og­så en slags re­fe­ren­ce­ram­me, in­den jeg skal ud af bi­len og ind at væ­re al­vor­lig ved et skri­ve­bord. Nå ja, mu­lig­he­den for al­vors­mi­ne he­le vej­en på job fi ndes og­så på P1 el­ler ov­re hos Ra­dio24­syv, hvis ba­re jeg kan slip­pe for hen­de der Kir­sten. Spænd­vid­de på ra­dio- og tv- bøl­gen blå. Og tak for den. . .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.