Er det i or­den, at kom­mu­ne­kas­sen i Syd­djurs skal be­ta­le 1 mio. kr. for at at få be­søg af kon­ge­ski­bet Dan­ne­brog?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 13.40 GAV­NER OG­SÅ LO­KALT På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 13.48 DÆLME MAN­GE PEN­GE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 13.57 SE­RI­ØST SPILD På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 14.23

Nej

STOP PO­LE­RIN­GEN

In­ger Klausen Son­nen­burg

Vik­tor Deján

Ma­jbritt En­ge­lund Sø­ren­sen

Pia Møl­gaard Sløk

Ja

3.561 stem­mer på bt. dk Jeg er for kon­ge­hu­set, men hvor­for må de ik­ke se Dan­mark, som det er? Alt skal pud­ses, fe­jes og po­le­res. Ro­lig nu. Det me­ste kom­mer igen i form af skat­ter og af­gift er. De fl este, der mod­ta­ger pen­ge i for­bin­del­se med dis­se ar­ran­ge­men­ter, be­ta­ler skat og moms mm. Det er rent spil for gal­le­ri­et fra an­tiroy­a­li­ster. Vi glæ­der os til at se vo­res re­gent­par, men det er dælme man­ge pen­ge. Og vo­res kom­mu­ne har det vist hårdt nok i for­vej­en. Men Djursland kom­mer en­de­lig på land­kor­tet. Det er et se­ri­øst spild af pen­ge. Der er bun­ker af an­dre ting, pen­ge­ne kun­ne bru­ges på. Det er fi nt nok, at de vil rundt i Dan­mark. Dem om det. Men så tag det, som det er. Det er det Dan­mark, vi vi­ser turi­ster­ne, når de kom­mer. Og de læg­ger trods alt en god slat pen­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.