LA­VE­DE FUPOPKALD

PO­LI­TIETS AN­KLA­GE MOD 16- ÅRIG PI­GE:

BT - - NYHEDER - Met­te Faur­holtSe­he­sted mela@ bt. dk

DRABS­SAG

Med et tomt blik i de grå­grøn­ne øj­ne kig­ge­de den 16- åri­ge dr­ab­stil­tal­te LB køligt ud i retslo­ka­let. Uden at fortræk­ke en mi­ne hør­te hun, hvor­dan den 29- åri­ge medtil­tal­te græ­den­de for­kla­re­de, at det var den un­ge te­e­na­gepi­ge, der sid­ste år stak sin mor, Ti­ne Rømer Hol­te­gaard, ihjel.

Mens den 29- åri­ge mand, BMA, måt­te be­de om en pau­se, så han kun­ne tør­re øj­ne­ne, sad den 16- åri­ge helt upå­vir­ket på sto­len ved si­den af sin for­sva­rer. Så­dan fort­sat­te det un­der den ti­melan­ge af­hø­ring af BMA, som fle­re gan­ge bø­je­de sig sam­men i gråd med an­sig­tet skjult i hæn­der­ne.

» Hun si­ger: ’ Kom og hjælp mig, jeg har slå­et min mor ihjel,’ « for­tal­te den 29- åri­ge om den skæb­nesvan­gre ok­to­ber­af­ten.

Ret­ten i Hjør­ring var i går sat til det før­ste rets­mø­de i sa­gen om dra­bet på 40- åri­ge Ti­ne Rømer Hol­te­gaard. Hun blev den 8. ok­to­ber sid­ste år dræbt med ad­skil­li­ge kniv­stik i det hus lidt uden for den nord­jy­ske by Kvis­sel, hvor hun bo­e­de med sin mand og LB. På drabs­nat­ten var det kun LB og Ti­ne Rømer Hol­te­gaard, der var hjem­me, da hen­des to an­dre børn op­holdt sig hos de­res far. Hel­ler ik­ke den dræb­tes mand be­fandt sig i hu­set.

Po­li­ti­et: Falsk alarmopkald

Hvad der præ­cist fo­re­gik i ti­den op til kniv­stik­ke­ne er uvist. Men det er slå­et fast, at det var den den­gang kun 15- åri­ge dat­ter, som kort før mid­nat den 8. ok­to­ber rin­ge­de 112.

For­in­den hav­de pi­gen ef­ter ankla­ge­myn­dig­he­dens op­fat­tel­se iskoldt lagt en plan for, hvor­dan hun vil­le dæk­ke over sin in­vol­ve­ring i det gru­ful­de drab. Med et falsk alarmopkald vil­le hun sny­de po­li­ti­et til at tro, at pi­gen ik­ke hav­de no­get med mo­de­rens død at gø­re, men pla­nen slog fejl. Nu er en op­ta­gel­se af alarmopkal­det et af de cen­tra­le be­vi­ser i sa­gen mod dat­te­ren og hen­des 29- åri­ge ven.

Op­ta­gel­sen af alarmopkal­det blev af­spil­let i ret­ten som en del af an­kla­ger Ka­ri­na Skous be­vis­ma­te­ri­a­le. På op­ta­gel­sen hø­res det, hvor­dan LB fat­tet si­ger » Hej, jeg vil ger­ne be­stil­le en am­bu­lan­ce. «

Hun for­kla­re­de, at hun har hørt sin mor skri­ge og set en hvid mand lø­be rundt i ha­ven, men at hun ik­ke ved, hvad der el­lers er sket.

» Plea­se, skynd jer. Plea­se, skynd jer. Der er blod ud over det he­le, « si­ger pi­gen med ro­lig stem­me, da alarmope­ra­tø­ren har bedt hen­de om at fin­de mo­de­ren.

En sy­geple­jer­ske fra alarm­cen­tra­len over­tog te­le­fon­sam­ta­len med LB. Hun in­stru­e­re­de pi­gen i, at hun skul­le træk­ke sin mor ned fra sen­gen og be­gyn­de at gi­ve sin hen­de hjer­te­mas­sa­ge. Fle­re gan­ge spør­ger sy­geple­jer­sken LB, om hun gi­ver hjer­te­mas­sa­ge, og pi­gen sva­rer be­kræf­ten­de.

I takt med at sy­geple­jer­sken vi­ser med­fø­lel­se over for pi­gen, la­der det til, at hun bli­ver me­re og me­re op­re­vet. Fle­re gan­ge si­ger hun, at hun tror, hun er ved at gå i chok.

Mi­stan­ke

Da nog­le til­kald­te na­bo­er an­kom­mer til ste­det, får alarmope­ra­tø­ren mi­stan­ke om, at pi­gen ef­ter alt at døm­me slet ik­ke be­fin­der sig i sam­me rum som mo­de­ren, og at hun der­for kun fo­re­gav at yde første­hjælp. En af år­sa­ger­ne til den­ne mi­stan­ke er, at det tog gan­ske lang tid fra dat­te­ren gav rø­ret til na­bo­en, til na­bo­en fak­tisk var frem­me ved Ti­ne Rømer Hol­te­gaards seng.

An­kla­ger Ka­ri­na Skou teg­ne­de i går et bil­le­de af, at den un­ge kvin­de tog sig sær­de­les god tid, før hun slog alarm, så der kun­ne kom­me hjælp til mo­de­ren. In­den opkal­det til alarm­cen­tra­len nå­e­de hun at rin­ge til en ræk­ke ven­ner.

Ro­lig og upå­vir­ket

Et af an­kla­ge­rens an­dre be­vi­ser, for at dat­te­ren ik­ke hav­de travlt med at få slå­et alarm, er en op­ta­gel­se af et opkald, som pi­gen fo­re­tog umid­del­bart før hun rin­ge­de 112. Det var til et taxa­sel­skab, som hun bad sen­de en taxa til tog­sta­tio­nen i Kvis­sel, hvor BMA skul­le hen­tes og brin­ges til Fre­de­riks­havn.

På op­ta­gel­sen ly­der hun ro­lig og upå­vir­ket af, at hen­des mor al­le­re­de på da­væ­ren­de tids­punkt ef­ter alt at døm­me lå al­vor­ligt kvæ­stet af kniv­stik­ke­ne på sen­gen in­de i sove­væ­rel­set.

Dat­te­ren og BMA, som på ger­nings­tids­punk­tet var kæ­re­ster, er til­talt for at ha­ve be­gå­et dra­bet i fore­ning. Hvem der før­te kni­ven er der ik­ke frem­lagt en­de­gyl­di­ge be­vi­ser for, og på kni­ven er der kun fun­det dna fra den dræb­te.

Mo­ti­vet til det bruta­le drab er sta­dig uvist. På rets­sa­gens før­ste dag for­kla­re­de BMA, at han fle­re gan­ge har hørt den 16- åri­ge pi­ge si­ge, at hun vil­le øn­ske, at mo­de­ren var død. Kon­flik­ten mel­lem mor og dat­ter bun­de­de iføl­ge BMA i, at den 16- åri­ge pi­ge var kon­ver­te­ret til is­lam og hav­de en mus­lim­sk kæ­re­ste.

» Hvis hun dør, er jeg fri, så kan jeg leve mit liv, « skul­le LB an­gi­ve­ligt ha­ve sagt til 29- åri­ge BMA om sin nu af­dø­de mor.

Den nu 16- åri­ge LB står til­talt for at dræ­be sin mor. I dag er det hen­des tur til at for­kla­re sig i ret­ten. Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.