At stik­ke - hun er ond’

BT - - NYHEDER -

hun hav­de slå­et sin mor ihjel, og jeg skul­le hjæl­pe med at smi­de kni­ven væk, « for­tal­te den 29- åri­ge, der er iransk stats­bor­ger, men op­vok­set i en flygt­nin­ge­lejr i Irak.

Tviv­len­de an­kla­ger

Han kom til Dan­mark i 2010, hvor han søg­te om asyl.

29- åri­ge BMA for­tal­te end­vi­de­re, at løg­nen var kon­stru­e­ret for at und­gå, at kæ­re­sten LB - der li­ge­le­des er til­talt for dra­bet på sin mor - vil­le hæv­ne sig på ham.

» Hun er ven­ner med fle­re mus­lim­ske ban­der, og jeg var ban­ge for, at de vil­le kom­me ef­ter mig, hvis jeg for­tal­te sand­he­den. Jeg var ban­ge, men min samvit­tig­hed kan ik­ke hol­de til det me­re, der­for for­tæl­ler jeg sand­he­den i dag, « for­kla­re­de 29- åri­ge BMA i ret­ten.

An­kla­ger Ka­ri­na Skou var mil­dest talt ik­ke im­po­ne­ret over den 29- åri­ges mod­stri­den­de for­kla­rin­ger.

» Hvor­for for­tæl­ler du så sand­he­den i dag? « vil­le an­kla­ge­ren vi­de.

» Jeg kan ik­ke kla­re me­re. Min samvit­tig­hed kan ik­ke kla­re me­re, « sag­de BMA og sva­re­de højt og ty­de­ligt nej, da Ka­ri­na Skou spurg­te, om han ik­ke selv hav­de stuk­ket den dræb­te.

An­kla­ge­ren frem­hæ­ve­de dog fle­re de­tal­jer fra en in­den­ret­lig af­hø­ring af BMA, der be­la­ste­de den for­kla­ring, som den 29- åri­ge gav i ret­ten i går. BMA har blandt an­det op­lyst i hvil­ken si­de af sen­gen den dræb­te lå, li­ge­som han har for­talt, at den dræb­te kun be­væ­ge­de sig ef­ter før­ste kniv­stik.

I den in­den­ret­li­ge af­hø­ring har 29- åri­ge BMA des­u­den for­kla­ret, at 16- åri­ge LB hav­de sagt til ham, at han skul­le bli­ve ved med at stik­ke, for­di per­so­nen i sen­gen var ond.

» Det er rig­tigt, jeg har sagt det, men det er ik­ke sandt. Jeg har ik­ke slå­et hen­de ihjel, alt hvad jeg for­tæl­ler i dag er sandt, « for­tal­te den 29- åri­ge i ret­ten. I dag får 16- åri­ge LB mu­lig­he­den for at for­tæl­le sin ver­sion af be­gi­ven­he­der­ne den 8. ok­to­ber 2014, hvor hen­des mor blev dræbt i fa­mi­li­ens hjem ved Kvis­sel lidt nord for Fre­de­riks­havn. Sam­ti­dig kan hun og­så sva­re på den medtil­tal­tes an­kla­ger om, at hun plan­lag­de og ud­før­te dra­bet.

Den un­ge te­e­na­gepi­ge har trods de bar­ske an­kla­ger ik­ke væ­ret sær­lig med­del­som over for po­li­ti­et, og hun har kun øn­sket at ud­ta­le sig gan­ske få gan­ge.

Da drab­s­ef­ter­for­sker­ne i for­å­ret øn­ske­de at stille yder­li­ge­re spørgs­mål til den 16- åri­ge, vil­le hun ik­ke med­vir­ke. SA­GEN KORT

mel­lem 8. og 9. ok­to­ber sid­ste år blev den 40- åri­ge mor til tre, Ti­ne Rømer Hol­te­gaard, dræbt med ad­skil­li­ge kniv­stik i bry­stet i sit hjem i den lil­le nord­jy­ske sta­tions­by Kvis­sel få ki­lo­me­ter nord­vest for Fre­de­riks­havn.

var Ti­ne Rømer Hol­te­gaards 15- åri­ge dat­ter, LB, der kort før mid­nat rin­ge­de ef­ter 112. Få ti­mer se­ne­re, da po­li­ti­et ik­ke kun­ne fin­de spor ef­ter ind­brud el­ler tegn på tu­mult i hu­set, blev dat­te­ren an­holdt og sig­tet for dra­bet på sin mor. Se­ne­re sam­me dag blev LB’s ven, den 28- åri­ge BMA, an­holdt og li­ge­le­des sig­tet for dra­bet.

i dag 16- åri­ge LB har un­der he­le sin va­re­tægts­fængs­ling næg­tet sig skyl­dig. Den i dag 29- åri­ge BMA har tid­li­ge­re over for po­li­ti­et er­kendt at ha­ve knivdræbt den 40- åri­ge Ti­ne Rømer Hol­te­gaard på for­an­led­ning af dat­te­ren, der an­gi­ve­ligt øn­ske­de sin mor død. Den for­kla­ring trak den 29- åri­ge dog se­ne­re tilbage.

til­tal­te næg­ter sig skyl­di­ge.

Nat­ten

Det

Den

Beg­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.