An­net­te Heick ha­ck­et og læn­set for 28.580 kr.

BT - - NYHEDER - An­net­te Heick. Pe­ter Øl­holm Hans­son phan@ bt. dk Fo­to: Axel Schütt

PEN­GE

An­net­te Heick har få­et stjå­let 28.580 kro­ner fra sin pri­vat­kon­to, eft er ha­ck­e­re har an­gre­bet hen­des iTu­nes- kon­to.

Det fol­kekæ­re med­lem af Heick- fa­mi­li­en sat­te sig mandag til ta­ster­ne og del­te sin ube­ha­ge­li­ge op­le­vel­se på In­s­ta­gram. An­net­te Heick skri­ver blandt an­det, at det er an­den gang, at der på mystisk vis for­svin­der pen­ge fra hen­des kon­to.

» Den­ne gang for i alt 28.580.54 kro­ner, som jeg ik­ke ken­der no­get til. Jeg vil ger­ne vi­de, om I har prø­vet det sam­me med iTu­nes el­ler ken­der til me­to­den. Især det sid­ste vil jeg ger­ne vi­de no­get om. Det lig­ner, at de ha­ck­er sig ind på ap­ps og op­gra­de­rer dem på mi­ne veg­ne el­ler fo­re­ta­ger til­køb, hvor­eft er de fø­rer pen­ge­ne over til sig selv ( ha­ck­er­ne). I hvert fald har jeg fl ere gan­ge op­le­vet, at spil el­ler ap­ps plud­se­lig hav­de nye features, « skri­ver An­net­te Heick.

Be­gynd­te med små­be­løb

For at kø­be ydel­ser på iTu­nes og ap­pli­ka­tio­ner i App- store skal man op­ly­se si­ne kre­dit­kor­top­lys­nin­ger. Der­med bli­ver pen­ge­ne truk­ket fra ens kon­to au­to­ma­tisk, når man for ek­sem­pel kø­ber et spil til iPho­ne.

Det er til­sy­ne­la­den­de via den­ne me­to­de, at det på ukendt vis er lyk­ke­des ha­ck­e­re at stjæ­le de man­ge tu­sin­de kro­ner fra An­net­te Heick.

Hun skri­ver og­så, at ha­ck­er­ne har be­nyt­tet sig af en me­to­de, hvor man i be­gyn­del­sen har snup­pet små­be­løb for ik­ke at væk­ke op­mærk­som­hed, men at be­lø­be­ne plud­se­lig er ble­vet store.

Så­dan

und­går du at bli­ve off er for ha­ck­e­re, når du hen­ter ap­ps og bru­ger iTu­nes:

Vælg et pas­sword, der er svært at gæt­te. El­lers sid­der der folk der­u­de, som med lidt kre­a­ti­vi­tet gæt­ter dit pas­sword og log­ger på din kon­to. Et godt pas­sword er uper­son­ligt og en kom­bi­na­tion af store og små bog­sta­ver og ger­ne spe­ci­al­tegn og tal.

Man bør væ­re på­pas­se­lig med, hvor man ind­ta­ster sit pas­sword. Du bør kun ind­ta­ste di­ne bru­ger­nav­ne og pas­swords de ste­der, hvor du er vant til at fær­des på net­tet.

Vær kri­tisk over for, hvil­ke pro­gram­mer du in­stal­le­rer. Du bør og­så væ­re kri­tisk over for, hvil­ke links du mod­ta­ger i mail. Får man et spion­pro­gram på sin en­hed, kan per­so­ner­ne bag spion­pro­gram­met se dit bru­ger­navn og pas­sword, hver gang du log­ger på

Vær på vagt over for de ap­ps, du over­ve­jer at in­stal­le­re. Kig på, hvor man­ge gan­ge ap­pen er in­stal­le­ret, på bru­ger­vur­de­rin­ger­ne, og om der er kom­men­ta­rer, der in­di­ke­rer, at ap­pen er far­lig. Kil­de: Pe­ter Kru­se, der er part­ner og it- sik­ker­heds ¬ eks­pert i fi rma­et CSIS Securi­ty Group.

1:

2:

3:

4:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.