Ind på et ds­punkt’

BT - - NYHEDER -

TIRS­DAG 1. SEP­TEM­BER 2015

FLUGT FOR LI­VET

» Po­li­ti, po­li­ti! «

Den 28- åri­ge iraki­ske kur­der rå­ber højt. Han er klædt i blå cow­boy­buk­ser og sort T- shirt og er net­op re­tur­ne­ret til Ser­bi­en ef­ter at ha­ve for­søgt at kryd­se græn­sen til Un­garn il­le­galt.

Men po­li­ti­et op­da­ge­de ham, da han for­søg­te at sni­ge sig for­bi dem. Sved­per­ler­ne pib­ler frem på hans pan­de.

» Jeg ven­ter og sni­ger mig for­bi se­ne­re. Jeg har to ven­ner de­r­in­de, « for­kla­rer han.

Kom­mer han ind i Un­garn uden at bli­ve ta­get, kan han ta­ge vi­de­re i den pas- frie Schen­gen- zo­ne til de me­re vel­stå­en­de lan­de, han drøm­mer om.

» Min far og min on­kel er i Eng­land, og min bror er i Tys­kland, « si­ger han, der har væ­ret un­der­vejs i 12 da­ge. De fle­ste af da­ge­ne har han gå­et.

Han står nu på den ser­bi­sk- un­gar­ske græn­se, hvor BT mø­der børn, kvin­der og mænd, der bæ­rer på vand­fla­sker og pla­sti­cpo­ser med de­res ejen­de­le. Ved de rust­ne tog­skin­ner, der fø­rer ind i Un­garn, lig­ger ci­ga­ret­pak­ker, itu­rev­ne tæp­per, en­li­ge sko og tom­me vand­fla­sker.

Pig­t­råd hol­der dem ik­ke ude

De van­dren­de men­ne­sker er blot en brøk­del af de hund­redt­u­sin­der, der ale­ne i år er strøm­met ind i Eu­ro­pa. De fle­ste, der går un­der den hø­je sol i 35 gra­ders var­me, ta­ler om Tys­kland, men en­kel­te drøm­mer og­så om Dan­mark.

Og den 28- åri­ge tæp­pe­ma­ger, der for kort tid si­den undslap det un­gar­ske po­li­ti, er blot en af dem, der hver dag for­sø­ger at kryd­se græn­sen il­le­galt.

For at dæm­me op for tra­fik­ken ind i Un­garn igang­s­at­te man tid­li­ge­re i år byg­ge­ri­et af et græn­se­hegn. Det skul­le stå klar i går, men det om­dis­ku­te­re­de tre en halv me­ter hø­je hegn er på store stræk­nin­ger af den 175 km lange græn­se til Ser­bi­en ik­ke fær­dig­byg­get. Det sker først se­ne­re på året.

Græn­sen er nu mid­ler­ti­digt sik­ret med pig­t­råd, mens po­li­ti­et pa­trul­je­rer ihær­digt. Men pig­t­råd og det se­ne­ste vå­ben i kam­pen mod de il­le­ga­le - 2.000 ek­stra be­tjen­te - skræm­mer ik­ke al­le væk. Hel­ler ik­ke ira­ke­ren, der i bu­skad­ser og un­der træ­er ik­ke langt her­fra sam­men med an­dre un­ge mænd for­sø­ger at plan­læg­ge den vi­de­re færd.

Den fin­der ty­pisk sted om nat­ten el­ler i de tid­li­ge mor­gen­ti­mer, hvor de van­drer, ind­til de i al hast for­ce­rer pig­t­rå­den, hvor­ef­ter de for­svin­der ind i sko­ven, vi­de­re ind i EU. An­dre for­sø­ger - som ira­ke­ren over for os - ef­ter so­lens op­stig­ning at skju­le sig for po­li­ti­et i ma­js­mar­ker­ne el­ler i sko­ve­ne på den un­gar­ske si­de.

» Jeg kom­mer ind på et tids­punkt, « si­ger han.

140.000 har søgt asyl i år

Iføl­ge de se­ne­ste tal har der nu væ­ret da­ge, hvor me­re end 3.000 men­ne­sker har ta­get tu­ren fra Ser­bi­en og ind i Un­garn. De har en­ten fri­vil­ligt la­det sig re­gi­stre­re, el­ler og­så er de ble­vet ta­get af po­li­ti­et. I sid­ste uge tal­te man om 2.000 om da­gen. Her­til kom­mer det ukend­te mør­ket­al, som den kur­di­ske ira­ker og hans ven­ner er en del af. ik­ke hvil. Ved græn­sen skal der træf­fes et valg.

En­ten skal flygt­nin­ge­ne og mi­gran­ter­ne fort­sæt­te langs skin­ner­ne, hvor de ef­ter ca. 800 me­ter bli­ver mødt af po­li­ti­et, der re­gi­stre­rer dem og ta­ger dem til en nær­l­lig­gen­de flygt­nin­ge­lejr.

Men la­der de sig re­gi­stre­re, er de ban­ge for at bli­ve ’ låst’ i Un­garn, ly­der for­kla­rin­gen fra dem, der for­sø­ger at sni­ge sig un­der myn­dig­he­der­nes ra­dar. Må­ske er for­kla­rin­gen, at de godt ved, at de her vil bli­ve af­vist som flygt­nin­ge. Og man­ge af dem, der føl­ger skin­ner­ne og mel­der sig selv, hå­ber, at de al­li­ge­vel kan rej­se vi­de­re. For pla­nen for langt de fle­ste er at kom­me til det nord­li­ge EU.

’ De le­der ef­ter et bed­re liv’

Og pig­t­rå­ds­hegn el­ler ej, så er det for ser­bi­sk Rø­de Kors svært at se en en­de på de tu­sind­vis af men­ne­sker, der på nog­le da­ge fra tid­lig mor­gen til sen af­ten, van­drer ki­lo­me­ter ef­ter ki­lo­me­ter langs tog­skin­ner­ne, der le­der dem til Un­garn.

Iføl­ge tals­per­so­nen for nød­hjælp­sor­ga­ni­sa­tio­nen er der ik­ke no­get, der ty­der på, at men­ne­ske­strøm­men ind i Ser­bi­en vil af­ta­ge i styr­ke. For an­tal­let, der kom­mer ind i Ser­bi­en fra Ma­kedo­ni­en i syd er me­re el­ler min­dre kon­stant og sva­rer no­gen­lun­de til det an­tal, som kryd­ser den un­gar­ske græn­se i nord.

» De le­der ef­ter et bed­re liv og nye mu­lig­he­der. De har sår på de­res krop­pe, de er de­hy­dre­re­de, de er sult­ne, og de er træt­te. Og vi har ik­ke mu­lig­hed for at hjæl­pe dem al­le. Det er en hu­ma­ni­tær kri­se, som vi ik­ke kan lø­se ale­ne. Det er en kæm­pe ud­for­dring, « si­ger Lju­bo­mir Mila­di­novic til BT.

Hos Rø­de Kors mær­ker man des­u­den en vis pa­nik blandt de men­ne­sker, der ta­ger Bal­kan- ru­ten. Man­ge er be­kym­re­de for, hvor­dan de skal kom­me over græn­sen, når un­ga­rer­nes tre en halv me­ter hø­je hegn står en­de­ligt fær­digt se­ne­re på året. For pres­set mod Eu­ro­pas yd­re græn­se vil ik­ke for­svin­de, og Rø­de Kors fryg­ter der­for, at fle­re bli­ver skub­bet ind i men­ne­skes­mug­le­res hæn­der.

Tilbage ved græn­sen hå­ber den 28- åri­ge ira­ker at væ­re kom­met over på den an­den si­de, in­den pig­t­rå­den er ble­vet til det plan­lag­te hegn i lø­bet af ef­ter­å­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.