In­ger Støj­berg: Send dem re­tur

BT - - NYHEDER -

HO­VED­PI­NE

Tal­le­ne sti­ger, og det gi­ver en lang ræk­ke eu­ro­pæ­i­ske po­li­ti­ke­re ho­ved­pi­ne. Og­så den dan­ske in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg ( V), der vil sen­de mi­gran­ter re­tur, hvis de ram­mer Dan­mark, men en egent­lig løs­ning har hun ik­ke.

» Det er en ko­los­sal ud­for­dring, som Eu­ro­pa og og­så Dan­mark står over­for, men det er af­gø­ren­de, at man de­ler de her men­ne­sker op i mindst to grup­per. De, som er på flugt fra krig, og de, som er per­son­ligt for­fulg­te - og mi­gran­ter­ne. Flygt­nin­ge­ne og de per­son­ligt for­fulg­te har i vidt om­fang ad­gang til asyl. Det er vi for­plig­tet til. Men mi­gran­ter­ne skal sen­des tilbage. Kon­se­kvent og hur­tigt, « si­ger In­ger Støj­berg, der er­ken­der, at hun har me­get be­græn­set hand­le­fri­hed over for de før­ste grup­per.

» Vi er for­plig­te­de til at over­hol­de kon­ven­tio­ner­ne, « si­ger In­ger Støj­berg.

Men hvad skal man gø­re for at lø­se det her pro­blem?

» De skal be­hand­les for­skel­ligt. F. eks. skal de un­ge mænd, der ik­ke er for­fulg­te, sen­des tilbage. Det ryg­tes me­get hur­tigt. Og så skal sa­ger­ne be­hand­les me­get hur­ti­ge­re. Det vil stand­se strøm­men, « si­ger hun, der sam­ti­dig godt kan ’ for­stå’, at men­ne­sker sø­ger mod EU og Dan­mark, men som alt­så bå­de øn­sker at be­græn­se an­tal­let af flygt­nin­ge, der kom­mer til Dan­mark, og mi­gran­ter, der sø­ger lyk­ken.

Hvad med en fæl­les EU­løs­ning?

» Vi kan godt la­ve en fæl­les ind­sats mod men­ne­skes­mug­ler­ne. De er kri­mi­nel­le og uhæ­der­li­ge og le­ver af an­dres ulyk­ke. Og jeg sy­nes, at der skal hjæl­pes me­re i nær­om­rå­der­ne. Men det er af­gø­ren­de, at hvert land selv be­stem­mer, hvem der skal ind. «

Men skal et land som Un­garn stå med de her ud­for­drin­ger ale­ne?

» Mit ind­tryk er, at Un­garn gør alt, hvad man kan, for at for­val­te EUs yd­re græn­se ef­fek­tivt, men jeg kan godt for­stå, at de står i en des­pe­rat si­tu­a­tion. «

Hvor­når er di­ne an­non­cer klar?

» Om me­get kort tid. Det va­rer ik­ke læn­ge, « si­ger In­ger Støj­berg, der ik­ke øn­sker at op­ly­se, hvor de bli­ver in­dryk­ket.

Flygt­nin­ge fra Sy­ri­en, Af­g­ha­ni­stan, Irak og fle­re afri­kan­ske lan­de går hen ad en ned­lagt jer­n­ba­ne på vej mod den ser­bi­sk- un­gar­ske græn­se. I bag­grun­den ses et gam­melt ser­bi­ske græn­se- vagt­tårn. Un­garn er i færd med at byg­ge et 170 ki­lo­me­ter langt hegn, der skal hol­de de man­ge uøn­ske­de flygt­nin­ge ude.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.