’’

BT - - NYHEDER -

De le­der ef­ter et bed­re liv og nye mu­lig­he­der

Lju­bo­mir Mila­di­novic, tals­mand, Rø­de Kors, Un­garn

Ale­ne i år har ca. 140.000 men­ne­sker søgt asyl i Un­garn. Det er me­re end tre gan­ge så man­ge som i he­le 2014 - og tal­le­ne sti­ger hver dag. Myn­dig­he­der­ne for­ven­ter nu, at op mod 200.000 men­ne­sker fra bl. a. Sy­ri­en, Af­g­ha­ni­stan, Irak og an­dre fat­ti­ge, krigs­hær­ge­de el­ler usta­bi­le lan­de i bl. a. Afri­ka vil ram­me Un­garn in­den nytår. Men ved den ser­bi­sk- un­gar­ske græn­se er og­så men­ne­sker fra Bang­la­desh og Paki­stan, som for­sø­ger at kom­me ind i EU.

En glo­bal fol­ke­van­dring

Det er som en glo­bal fol­ke­van­dring, hvor nog­le går to og to, an­dre i grup­per på 20 og 30 mænd og kvin­der. Nog­le er gam­le, de fle­ste er un­ge mænd, nog­le kvin­der er gravi­de. Nog­le op­ret­ter in­te­r­i­mi­sti­ske lej­re langs skin­ner­ne og sø­ger skyg­ge, mens so­len ba­ger i dag­ti­mer­ne. An­dre har kur­sen sat og hol­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.