Net­fl ix ko­ster mest i Dan­mark

BT - - NYHEDER - Tho­mas Bre­in­strup BNB

VER­DENS DY­RE­STE

Dan­sker­ne er dem, der be­ta­ler mest i ver­den for at bru­ge strea­m­ingtje­ne­sten Net­fl ix. Det skri­ver nyheds­si­tet Qu­artz.

Net­fl ix hæ­ve­de tid­li­ge­re i år den fa­ste må­nedspris, som i Dan­mark hidtil var 79 kro­ner. Pri­ser­ne blev sat op i he­le Eu­ro­pa, som tid­li­ge­re i hjem­lan­det USA.

Net­fl ix pres­ser pri­ser­ne op for at skaff e nye ind­tje­nin­ger i ste­det for dem, som ha­stigt for­svin­der i USA på ud­lej­ning af fi lm på dvd, som var Net­fl ix’ op­rin­de­li­ge ker­ne­for­ret­ning.

I gen­nem­snit læg­ger en dan­sker 15,11 dol­lar el­ler 100 kro­ner hos Net­fl ix pr. må­ned .

Halv pris i USA

Bil­ligst er Net­fl ix i Ar­gen­ti­na med en gen­nem­snit­lig be­ta­ling på 4,75 dol­lar, men det er ik­ke kun lat­in- og sy­da­me­ri­kan­ske lan­de, der får tje­ne­sten bil­li­ge­re. Ca­na­da er så­le­des fj er­de­bil­ligst med 7,78 dol­lar om må­ne­den. I USA be­ta­les der 8,16 dol­lar el­ler kun om­kring halvt så me­get som i Dan­mark. Det frem­går af en gen­nem­gang af til­gæn­ge­li­ge regn­sk­ab­stal og be­reg­nin­ger, som in­ve­ste­rings­ban­ken UBS har gen­nem­ført.

Net­fl ix har for­skel­li­ge abon­ne­ment­er hvor­for de i Dan­mark er fort­sat med pri­ser ’ fra 79 kro­ner’ om må­ne­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.