BA­GE

BT - - NYHEDER - Fo­to: ESA

TIRS­DAG 1. SEP­TEM­BER 2015 og­så træt på grund af al­le de pro­ce­du­rer og sik­ker­hed­s­tjek, som de skal igen­nem her kort før op­sen­del­sen. «

Un­der de­res sam­ta­le for­tal­te An­dreas Mo­gen­sen bl. a., at han skal ta­ge smer­testil­len­de pil­ler umid­del­bart før, han sti­ger om bord i det yderst snæv­re op­sen­del­ses­mo­dul.

I mindst to ti­mer før sel­ve op­sen­del­sen skal de tre rum­rej­sen­de sid­de sam­men­krøb­ne og kom­plet fastspændt i de­res per­son­ligt form­støb­te sæ­der.

Og­så knæ­e­ne skal spæn­des hårdt fast på grund af de vold­som­me kræft er, der bli­ver ud­løst un­der dem.

» Så de får me­get ondt i be­ne­ne. På et tids­punkt kan de ik­ke en­gang mær­ke un­der­be­ne­ne læn­ge­re. Og det bli­ver ek­stra hårdt for An­dreas, for han er ret høj, « for­kla­rer Ni­els Mo­gen­sen, der som vildt­bi­o­log med spe­ci­a­le i lø­ver selv har gang i en even­tyr­lig kar­ri­e­re.

Knap ni mi­nut­ter eft er op­sen­del­sen er den sid­ste løft era­ket imid­ler­tid brændt ud og koblet af, hvor­eft er de tre astro­nau­ter kan ny­de vægt­løs­he­den ca. 200 km over Jor­dens over­fl ade.

Kort der­eft er kan de løs­ne bæl­ter­ne, stræk­ke ud og be­gyn­de at svæ­ve op til de­res ek­stremt be­sked­ne ’ stue’ med et pri­mi­tivt toilet li­ge bag op­sen­del­ses­mo­du­let.

Dis­se to ka­bi­ner med et sam­let vo­lu­men på søl­le ti ku­bik­me­ter vil der­eft er væ­re An­dreas Mo­gen­sens hjem frem til sam­men­kob­lin­gen med Den In­ter­na­tio­na­le Rum­sta­tion kl. 9.42 dansk tid på fre­dag.

Ba­ck up- hold klar

Der er in­tet i skri­ven­de stund, der ty­der på, at So­juz- op­sen­del­sen ons­dag mor­gen kl. 6.37 dansk tid bli­ver afb rudt el­ler ud­skudt. Iføl­ge vej­r­ud­sig­ten er der svag ri­si­ko for let regn og en for­ven­tet mor­gen­tem­pe­ra­tur på om­kring 15 gra­der.

Men i mod­sæt­ning til op­sen­del­ser fra USA afb ry­der rus­ser­ne stort set al­drig de­res op­sen­del­ser, uan­set om der er kraft ig blæst, bi­den­de frost el­ler vold­som ned­bør, selv i

FØLG MED LI­VE PÅ BT. DK ONS­DAG FRA KL. 6 form af sne. So­juz’en kan sen­des op i snart al slags vejr, og hund­red­vis af So­juz- op­sen­del­ser gen­nem hi­sto­ri­en ta­ler et klart sprog om en so­lid og gen­nem­te­stet - omend lidt gam­mel­dags - tek­no­lo­gi.

Hel­ler ik­ke en syg astro­naut kan æn­dre på op­sen­del­ses­tids­punk­tet.

Hvis An­dreas Mo­gen­sen skul­le få fe­ber el­ler for­st­u­ve en fod på sel­ve op­sen­del­ses­mor­ge­nen, ud­skift er man ik­ke ba­re dan­ske­ren, men he­le det tre mand store astro­naut­hold. Hvil­ket skyl­des, at de er så team- træ­ne­de, at de nær­mest op­træ­der som én sam­let og dy­na­misk or­ga­nis­me for­an de utal­li­ge in­stru­men­ter i den kom­plek­se So­juz- kap­sel.

Blandt til­sku­er­ne til man­da­gens ud­rul­ning og op­rejs­ning af So­juz- ra­ket­ten er så­le­des he­le den ak­tu­el­le mis­sions ba­ck up- hold - to rus­se­re og en fransk ESAa­stro­naut, Tho­mas Pesquet, der er en af An­dreas Mo­gen­sens nær­me­ste kol­le­ger.

Og­så det­te hold er i ka­ran­tæ­ne og må der­for ved hjælp af rus­sisk mi­li­tær­po­li­ti fy­sisk ad­skil­les fra de man­ge ’ al­min­de­li­ge’ til­sku­e­re til den spek­taku­læ­re be­gi­ven­hed.

Rum­turi­ster

Blandt til­sku­er­ne er i øv­rigt fl ere ’ rum­turi­ster’ fra bl. a. Ja­pan og USA, her­un­der 63- åri­ge Cur­tis Le­se­nam fra Los An­ge­les.

Han har per­son­ligt over­væ­ret he­le 40 rumop­sen­del­ser, her­un­der 30 aff yrin­ger af ame­ri­kan­ske rum­fær­ger, dog ik­ke den nævn­te og me­get tragi­ske Chal­len­ger- kat­stro­fe i 1986.

» Det er gan­ske en­kelt ba­re vildt sjovt at se en op­sen­del­se. Jeg bli­ver al­drig træt af det, « si­ger han og be­gyn­der at pu­ste en bal­lon- rum­fær­ge op til end­nu en sel­fi e i det vil­de ra­ket­land­skab.

Om et døgns tid bry­der de na­tio­na­le klapsal­ver løs, når ver­dens før­ste dan­sker sti­ger til him­mels. El­ler i hvert fald op til Den In­ter­na­tio­na­le Rum­sta­tion.

Over­le­vel­ses­tur i rus­si­ske frost­gra­der.

An­dreas Mo­gen­sen har og­så gen­nem­ført vin­te­r­over­le­vel­se­s­træ­ning i Rusland. Skul­le So­juz- ra­ket­ten lan­de i den kol­de si­bi­ri­ske øde­mark, når den ven­der hjem fra rum­sta­tio­nen, skal man væ­re for­be­redt. I tun­ge varm­drag­ter la­ve­de An­dreas Mo­gen­sen og de an­dre astro­nau­ter bå­de bål og sov i ti­pi i to­cif­re­de frost­gra­der. Fo­to: Youtube

Lært rus­sisk.

An­dreas Mo­gen­sen har og­så væ­ret på sko­le­bæn­ken og lært rus­sisk. Det er nød­ven­digt, for­di So­jjuzra­ket­ten er rus­sisk og de to me­dastro­nau­ter er rus­se­re. De rus­si­ske fær­dig­he­der er og­så vig­ti­ge på rum­sta­tio­nen ISS, da man­ge af sy­ste­mer­ne på sta­tio­nen er rus­si­ske.

Følg med på bt. dk ons­dag mor­gen fra kl. 6, hvor vi føl­ger An­dreas Mo­gen­sens op­sen­del­se di­rek­te fra Ka­sak­h­stan. Vi får be­søg af astro­fy­si­ker Mi­cha­el Andersen fra Ni­els Bo­hr In­sti­tut­tet, der vil guide dig igen­nem op­sen­del­sen og be­sva­re di­ne spørgs­mål. Eft er­føl­gen­de føl­ger vi op med dan­ske og in­ter­na­tio­na­le re­ak­tio­ner på den store be­gi­ven­hed. God for­nø­jel­se!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.