Salgs­boom i som­mer

Et sti­gen­de an­tal dan­ske­re går på jagt ef­ter som­mer­hus, vi­ser nye tal

BT - - NYHEDER - Lars Lin­de­vall Hansen larh@ bt. dk

KØ­BE­LYST

Ef­ter et vold­somt dyk un­der og ef­ter fi­nanskri­sen er som­mer­hus­sal­get igen ved at ta­ge fart.

I før­ste hal­vår af 2015 lå an­tal­let af hand­ler he­le 46 pro­cent over ni­veau­et for sam­me pe­ri­o­de i åre­ne 2010 til og med 2014, vi­ser nye tal fra Bo­ligsi­den. dk, som bygger på sta­ti­stik fra al­le lan­dets ejen­doms­mæg­le­re.

I alt skif­te­de 3.500 som­mer­hu­se hæn­der i de før­ste seks må­ne­der af 2015.

Over gen­nem­snit­tet

» Der blev hand­let usæd­van­ligt man­ge som­mer­hu­se i for­å­ret. I marts i år lå an­tal­let af som­mer­hus­salg 75 pro­cent over gen­nem­snit­tet for marts de fem fo­re­gå­en­de år, og og­så i april lå sal­get 59 pro­cent over gen­nem­snit­tet, « si­ger Bir­git Da­etz, der er kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tør hos Bo­ligsi­den. dk.

En af år­sa­ger­ne er, at man­ge bo­li­ge­je­re – sær­ligt i ho­ved­stads­om­rå­det – har set de­res fri­vær­di­er vok­se be­ty­de­ligt i de se­ne­ste år, for­kla­rer Curt Li­lie­gre­en, der er le­der af Bo­li­gø­ko­no­misk Vi­den­cen­ter.

» Det er ge­ne­relt gå­et frem på bo­lig­mar­ke­det. I takt med at pri­ser­ne går op på ejer­lej­lig­he­der og hu­se, er der nog­le, der be­gyn­der at få no­get me­re fri­vær­di, som gi­ver dem lyst til at kø­be et som­mer­hus. Og i og med at pri­ser­ne sta­dig er re­la­tivt la­ve, er det fri­sten­de at gå ud og slå til nu, « si­ger Curt Li­lie­gre­en.

Den sti­gen­de han­del­sak­ti­vi­tet er da og­så be­gyndt at af­spej­le sig i kva­drat­me­ter­pri­ser­ne. I juli 2014 måt­te en kø­ber i gen­nem­snit læg­ge 13.573 kr. per kva­drat­me­ter, hvor­i­mod ved­kom­men­de i dag skal pun­ge ud med 14.254 kr.

Tal­le­ne kan dog dæk­ke over store re­gio­na­le for­skel­le, for­kla­rer Bir­git Da­etz.

» Si­den det øge­de salg ik­ke har re­du­ce­ret salg­sti­den, ty­der det på, at det løft, der har væ­ret på som­mer­hus­mar­ke- det, er sket i om­rå­der, der al­le­re­de kla­re­de sig godt, og at der sta­dig er om­rå­der, hvor det kan væ­re svært at sæl­ge sit som­mer­hus, « si­ger hun.

Curt Li­lie­gre­en un­der­stre­ger og­så, at be­lig­gen­hed er alt­af­gø­ren­de på som­mer­hus­mar­ke­det.

» Man kan godt fo­re­stil­le sig, at pri­ser­ne vil bli­ve pres- set op i de mest at­trak­ti­ve om­rå­der, som for ek­sem­pel den nord­s­jæl­land­ske kyst, hvor­i­mod det an­dre ste­der vil gå ned ad bak­ke. «

I nog­le kom­mu­ner er salgs­pri­sen på et som­mer­hus ste­get med op til 15- 16 pro­cent in­den for det se­ne­ste år.

Den stør­ste stig­ning på over 16 pro­cent er i Gribs­kov

TIRS­DAG 1. SEP­TEM­BER 2015 Kom­mu­ne, hvor som­mer­hu­se­ne i Gille­le­je, Tisvil­de­le­je og Hor­n­bæk træk­ker gen­nem­snit­tet godt op.

Godt ba­de­vand og halv pris

Ka­lund­borg ind­ta­ger an­den­plad­sen med en stig­ning på 15,1 pro­cent fra juli sid­ste år og til juli i år. Men med salgs­pri­ser på 11.079 kro­ner pr. kva­drat­me­ter lig­ger kom­mu­nen sta­dig i den bil­li­ge en­de.

» Det ta­ger kun halvan­den ti­me at kø­re fra København til Ka­lund­borg, hvor man får godt ba­de­vand og som­mer­hu­se til halv pris i for­hold til Sjæl­lands nord­kyst, « på­pe­ger Bir­git Da­etz, Bo­ligsi­den. dk.

Man­ge bo­li­ge­je­re – sær­ligt i ho­ved­stads­om­rå­det – har set de­res fri­vær­di­er vok­se be­ty­de­ligt i de se­ne­ste år, og det sæt­ter fut i mar­ke­det for som­mer­hu­se. Fo­to: Scan­pix/ Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.