Tid­li­ge­re sci­en­to­log gør op med sin for­tid

BT - - NYHEDER -

An­dreas Bach Hou­gaard

Gen­nem 20 år var Ro­bert Dam en del af af Sci­en­to­lo­gy. Det har han har nu la­vet en tv- do­ku­men­tar­se­rie om. Før­ste del blev vist i af­tes på TV2. I lø­bet af se­ri­en for­tæl­ler Ro­bert Dam om ti­den in­den for mu­re­ne hos Sci­en­to­lo­gy og sø­ger sam­ti­dig svar på de spørgs­mål, han har sid­det tilbage med si­den sit brud med tros­ret­nin­gen.

Tilbage i 2004 valg­te Ro­bert Dam at for­la­de be­væ­gel­sen, og han har si­den ud­gi­vet en bog og holdt fored­rag om ti­den som sci­en­to­log. Og nu har han alt­så i sam­ar­bej­de med pro­duk­tions­sel­ska­bet War­ner Bro­t­hers la­vet en do­ku­men­tar­se­rie.

» Jeg me­ner, at vi­den for­plig­ter, og så øn­sker jeg at gø­re op med min for­tid, « si­ger Ro­bert Dam, der i lø­bet af si­ne 20 års ar­bej­de for or­ga­ni­sa­tio­nen bl. a. var med til at hver­ve nye med­lem­mer. No­get, han fø­ler, han må ta­ge an­svar for.

Udø­de­lig sjæl

Sci­en­to­lo­gy er en re­li­gi­øs be­væ­gel­se grund­lagt af ame­ri­ka­ne­ren L. Ron Hub­bard i 1954. Den grund­læg­gen­de idé er, at men­ne­sket er et ån­de­ligt væ­sen, der kan slip­pe af med trau­mer og mén gen­nem te­ra­pi. Sci­en­to­lo­ger tror des­u­den på re­inkar­na­tion og en udø­de­lig sjæl.

Sci­en­to­lo­gy har ik­ke øn­sket at med­vir­ke i ud­sen­del­sen. In­for­ma­tions­chef for Sci­en­to­lo­gi Kir­ker­ne i Dan­mark Anet­te Ref­strup be­grun­der det over for BT:

» De præ­mis­ser, der blev til­budt, og den må­de pro­duk­tions­sel­ska­bet ar­bej­de­de på, vi­ste klart, at mo­ti­va­tio­nen bag dis­se pro­gram­mer ik­ke er ær­lig jour­na­li­stik. Det er et for­søg på at opild­ne til had ved at bag­ta­le de man­ge go­de men­ne­sker, der er med­lem­mer af Sci­en­to­lo­gi Kir­ken, og de mil­li­o­ner, der er ble­vet hjul­pet af os. «

De sid­ste to af­snit af ’ Op­gø­ret med Sci­en­to­lo­gy’ vi­ses på TV2 på mandag den 7. og mandag den 14. sep­tem­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.