TAB­LETS MED T

Her kan du mø­de fi­re An­droid­tab­lets, der ud­fyl­der hver sin rolle

BT - - FORBRUG - Car­sten Sø­ren­sen, Alt om Da­ta plus@ bt. dk

TEST Vi har sam­let fi­re An­droid­tab­lets, der på hver sin må­de ud­fyl­der en rolle. Der er ta­le om tab­lets, der vil le­ve­re un­der­hold­ning, kan bru­ges til in­for­ma­tions­søg­ning, og som kan an­ven­des til lej­lig­heds­vis ar­bejds­brug, hvis det skul­le bli­ve nød­ven­digt. Trods de man­ge lig­he­der er der dog og­så for­skel­le på tab­lets som dis­se. Vi har valgt at kig­ge på tab­lets med An­droid 4.4 KitKat og An­droid 5.0 Lol­lipop, der er de to ny­e­ste ver­sio­ner af An­droid. Vi har og­så valgt at be­græn­se del­ta­ger­ne til at skul­le ha­ve en stør­rel­se på mel­lem 8.0’’ og 10.1’’.

Nu med Lol­lipop

To af del­ta­ger­ne le­ve­res med det ny­e­ste An­droid ope­ra­tiv­sy­stem, der hed­der An­droid 5.0 Lol­lipop. Selv­om det er me­re end et halvt år si­den, at An­droid 5.0 Lol­lipop blev lan­ce­ret, er der på nu­væ­ren­de tids­punkt end­nu et få­tal af samt­li­ge tab­lets til salg, der er født med det­te ope­ra­tiv­sy­stem. Nog­le af de ny­e­re

TIRS­DAG 1. SEP­TEM­BER 2015 KitKat- tab­lets vil bli­ve op­gra­de­ret se­ne­re.

Selv­om KitKat be­stemt er et fint ope­ra­tiv­sy­stem, så brin­ger An­droid 5.0 Lol­lipop ny vi­ta­li­tet til An­droid- en­he­der­ne. Der er sket en hel del æn­drin­ger, hvoraf det nye de- signud­tryk er det mest iøj­ne­fal­den­de.

Mul­ti­ta­sking har og­så få­et en over­ha­ling, hvor de en­kel­te ap­ps ro­te­rer rundt i en slags kar­ru­sel i ste­det for – som tid­li­ge­re – at de en­kel­te ap­ps blev præ­sen­te­ret på en fla­de. Man

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.