BED­STE KØB Leno­vo Yoga Tab­let 2

BT - - FORBRUG - Ydel­se: Bat­te­rile­ve­tid: Funk­tio­ner: Skærm: Pris: Sam­let: Ydel­se: Bat­te­rile­ve­tid: Funk­tio­ner: Skærm: Pris: Sam­let:

Sams­ungs Ga­laxy Tab A

be­fin­der sig pris­mæs­sigt på et la­ve­re ni­veau end an­dre af Sams­ungs tab­lets. Den­ne 9,7’’ An­droid 5.0 Lol­lipop- tab­let min­der dog langt­fra om no­get di­sco­unt- pro­dukt. Der er da og­så ta­le om en tab­let med man­ge kva­li­te­ter, selv­om den har be­græn­se­de spe­ci­fi­ka­tio­ner.

Skær­men sny­der lidt,

før­ste gang man tæn­der for Ga­laxy Tab A, skær­men er vir­ke­lig klar og i stand til at gen­gi­ve far­ver med en vis vi­ta­li­tet, og man glem­mer for en kort stund, at skær­men blot har en skærmop­løs­ning på 1024 x 768. Det mod­sva­rer en pixeltæt­hed på 132 PPI, hvil­ket iso­le­ret set ik­ke er im­po­ne­ren­de. Men skær­men, der vir­ker lys­stærk med den for Sams­ung så vel­kend­te var­me glød, er al­li­ge­vel sta­dig et godt be­kendt­skab. Tekst og billeder, der for­stør­res hur­tigt, mi­ster skarp­he­den, så det er be­stemt ik­ke en drøm­me­tab­let for dem, der sæt­ter skærmop­løs­nin­gen højt.

Tab­let­ten dri­ves af

en qu­ad co­re- pro­ces­sor på 1,2 GHz, der kla­rer at dri­ve Lol­lipop på for­nem­ste vis. Det er nok li­ge så me­get Lol­lipops fortje­ne­ste, men det er al­li­ge­vel gan­ske for­nuf­tigt. Den er og­så god til HT­ML 5 – her skin­ner Lol­lipop igen­nem, og ud­vik­lin­gen for­næg­ter sig ik­ke. Når det kom­mer til Ja­vaScript og ge­ne­rel ydel­se, er ni­veau­et dog me­re be­ske­dent. Spil kla­rer den for­nuf­tigt – dog uden at det er en egent­lig styr­ke.

Ga­laxy Tab A er vel­byg­get

med et me­get til­for­la­de­ligt ud­tryk, den er og­så vir­ke­lig eg­net til for­skel­li­ge op­ga­ver, hvor man hur­tigt kan hi­ve tab­let­ten frem. Tab­let­ten er ri­me­ligt ud­sty­ret med sen­so­rer selv­om pri­sen be­græn­ser det­te. Der er ik­ke MHL, men til gen­gæld un­der­støt­tes Wi- Fi Di­rect. Bat­te­rile­ve­ti­den er vir­ke­lig god med 9 ti­mer og 24 mi­nut­ter – det er en tab­let, der tå­ler at bli­ve brugt.

**** **

******

**** **

**** **

***** *

***** *

Pris: 2.299 kro­ner

Te­stens stør­ste in­di­vi­du­a­list

er Yoga Tab­let 2 fra Leno­vo. Den ut­ra­di­tio­nel­le An­droid 4.4 KitKat- tab­let kan fås med og uden 4G- mo­dem. Vi har te­stet Wi- Fi- ver­sio­nen. Det spe­ci­el­le ved tab­let­ten er, at den ik­ke, som nor­malt, er flad. Ne­derst gli­der tab­let­ten over i en cy­lin­der­for­met form, der fort­sæt­ter om bag­på og blødt fa­ser ud igen. Cy­lin­de­ren tje­ner fle­re for­mål. Det er her, det me­get store 9600 mAh bat­te­ri er pla­ce­ret. Og ved at dre­je på cy­lin­de­ren duk­ker en støt­te­fod i me­tal frem fra bag­si­den. Så­le­des kan tab­let­ten stå selv, so­lidt og trin­løst, til film­vis­ning med me­re. Cy­lin­de­ren kan og­så tje­ne som hånd­tag, men når man sid­der med tab­let­ten i hån­den, så fø­les det ty­de­ligt, at den er en hel del tun­ge­re end de an­dre tab­lets i den­ne test.

Tab­let­ten er ud­sty­ret med

en ips- skærm i 16: 10- for­mat, der har te­stens næst­hø­je­ste op­løs­ning og en pixeltæt­hed på 224,2 PPI. Det er højt nok til at sik­re, at de­tal­jer frem­står skar­pt. Skær­men un­der­støt­ter au­to­ma­tisk lys­styr­ke og er ri­me­lig lys­stærk. Der er et vist punch i højt­ta­ler­ne, uden at de dog egent­lig ly­der bed­re end hos de an­dre tab­lets.

Tab­let­ten dri­ves af

en In­tel Atom qu­ad co­re- pro­ces­sor på 1,33 GHz, og det ly­der må­ske ik­ke af så me­get, sam­men­lig­net med de an­dre del­ta­ge­re, men der er ty­de­lig­vis ta­le om te­stens næst­stær­ke­ste tab­let. HT­ML 5- te­sten går ik­ke helt så godt i for­hold til Lol­lipop- del­ta­ge­ren, el­lers er den med frem­me i fel­tet over he­le linj­en.

Bat­te­rile­ve­ti­den er og­så god,

det skyl­des ik­ke mindst det mas­si­ve bat­te­ri, sna­re­re end plat­for­mens med­fød­te ev­ne til at spa­re på bat­te­ri­et.

***** *

***** *

***** *

***** *

***** *

***** *

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.