TEST VIN­DER

BT - - FORBRUG - Ydel­se: Bat­te­rile­ve­tid: Funk­tio­ner Skærm: Pris: Sam­let:

Det er svært

ik­ke at bli­ve be­gej­stret over den­ne So­ny Xpe­ria Z4 Tab­let. Det er uden tvivl en af de al­ler­bed­ste An­droid- tab­lets, man kan kø­be i dag. Den er gan­ske vist ret pe­bret pris­mæs­sigt, Wi- Fi- ud­ga­ven ko­ster dog cir­ka 700 kro­ner min­dre. Xpe­ria Z4 Tab­let er te­stens tyn­de­ste og let­te­ste del­ta­ger, den er trods de 10,1’’ me­get let at hånd­te­re. Tab­let­ten er la­vet af pla­stik, men kon­struk­tio­nen er me­get ve­lud­ført med en bag­si­de, hvor plast­kva­li­te­ten over­be­vi­ser. Tab­let­ten er støv­tæt og vand­af­vi­sen­de iføl­ge IP- klas­si­fi­ka­tio­ner­ne IP65/ IP68.

Den te­ste­de ud­ga­ve

er med 4G, men der er og­så 802.11ac Wi- Fi, der un­der­støt­ter Mi­mo for bed­re for­bin­del­se. Tab­let­ten un­der­støt­ter og­så NFC og har des­u­den te­stens stør­ste an­tal sen­so­rer.

Ope­ra­tiv­sy­stemt er Lol­lipop,

hvil­ket bi­dra­ger til den frem­ra­gen­de bru­gero­p­le­vel­se. Det er og­så te­stens ene­ste del­ta­ger med 32 GB lag­rings­ka­pa­ci­tet, hvil­ket er at fo­re­træk­ke. Der er ta­le om en tab­let med en frem­ra­gen­de ydel­se, her er der al­drig man­gel på kræf­ter. Det skal si­ges, at pro­ces­soren kan bli­ve ret så varm, men grun­det tab­let­tens stør­rel­se kan man sag­tens und­gå at hol­de på det om­rå­de, der er be­rørt.

Den højop­lø­ste ips- skærm

har en pixeltæt­hed på 299 PPI, det gi­ver et vir­ke­lig godt bil­le­de. Des­u­den er skær­men me­get lys­stærk og klar samt i stand til flot far­ve­gen­gi­vel­se. Det er en skærm, der vir­ker en anel­se me­re kølig end man­ge an­dre, hvor de var­me far­ver do­mi­ne­rer. Xpe­ria Z4 Tab­let un­der­støt­ter og­så MHL, så du kan til­slut­te et ka­bel til dit tv og se ind­hol­det på tv’et. Der er man­ge an­dre kva­li­te­ter, man kun­ne skri­ve om, men vi skal li­ge be­rø­re bat­te­rile­ve­ti­den, der er vir­ke­lig flot med 9 ti­mer og 51 mi­nut­ter med tan­ke på det an­vend­te 6000 mAh bat­te­ri.

******

******

***** *

******

***** *

******

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.