Acer Ico­nia Tab 10

BT - - FORBRUG - Ydel­se: Bat­te­rile­ve­tid: Funk­tio­ner: Skærm: Pris: Sam­let:

Pris: 1.749 kro­ner

Ico­nia Tab­let 10

er te­stens bil­lig­ste tab­let, og det vi­ser sig og­så i de for­skel­li­ge ben­ch­marks, hvoraf det ty­de­ligt frem­går, at den pri­mært er eg­net til let­te­re an­ven­del­ser. Dog er det ik­ke te­stens langs­om­ste, når det kom­mer til 3D- gra­fik. Tab­let­ten kan og­så fås med hø­je­re op­løst skærm.

Den KitKat- ba­se­re­de tab­let 10

ve­jer 510 gram og er der­med te­stens næst­tun­ge­ste tab­let. For­skel­len i for­hold til de let­te­re tab­lets ly­der må­ske ik­ke af så me­get, men det kan ty­de­ligt mær­kes, når man hol­der tab­let­ten.

Skærmop­løs­nin­gen

i 16: 10- for­ma­tet er den for An­droid- tab­lets så klas­si­ske 1280 x 800 pixel, det mod­sva­rer en pixeltæt­hed på 149,4 PPI. Man skal alt­så ik­ke for­ven­te et su­per­de­tal­je­ret bil­le­de. Lys­styr­ken er til­stræk­ke­lig uden at im­po­ne­re.

Til pri­sen får man dog en god op­le­vel­se,

det kan dog mær­kes, at pri­sen er i den la­ve en­de blandt del­ta­ger­ne. Her tæn­kes blandt an­det på, at Ico­nia Tab 10, som te­stens ene­ste del­ta­ger, blot har 1 GB ram til rå­dig­hed. Det kan godt mær­kes i al­min­de­lig brug. Til mul­ti­ta­sking er det lidt af en dræ­ber, så man bør ik­ke fo­re­ta­ge sig alt for me­get ad gan­gen på den­ne tab­let – gør man det, bli­ver det hur­tigt mærk­bart. Til sur­fing, mu­sik­lyt­ning og lig­nen­de let­te­re op­ga­ver er den­ne Wi- Fi- tab­let glim­ren­de. Den kla­rer og­så spil gan­ske for­nuf­tigt, uden dog at bril­le­re. Den er er dog ik­ke eg­net til tun­ge­re op­ga­ver, hvil­ket ty­de­ligt kan ses i fo­to­re­di­ge­ring og tekst­ma­ni­pu­la­tions­te­sten i PCMark- te­sten. Et plus for den­ne tab­let er de go­de til­slut­nings­mu­lig­he­der, der in­klu­de­rer mi­cro- USB og mi­cro- HDMI. Et punkt, hvor Ico­nia Tab 10 skuf­fer, er på bat­te­rile­ve­ti­den. Det er ik­ke sær­ligt for­mil­den­de, at den over­ord­net set sva­ge­ste del­ta­ger har den dår­lig­ste bat­te­rile­ve­tid på 6 ti­mer og 50 mi­nut­ter.

**** **

*** ***

***** *

**** **

***** *

**** **

Den­ne test er en så­kaldt ’ hands- on test’, hvor de en­kel­te tab­lets er brugt til for­skel­li­ge for­mål. Er­fa­rin­ger­ne her­fra ind­går i bre­de­ste for­stand i den sam­le­de be­døm­mel­se. Ar­kiv­fo­to. Vjatjeslav Prokofjev/ Tass

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.