EMPERAMENT

BT - - FORBRUG -

TIRS­DAG 1. SEP­TEM­BER 2015 kan selv­føl­ge­lig sta­dig swipe for at luk­ke ap­ps væk. No­get me­re grund­læg­gen­de og be­tyd­nings­fuldt for op­le­vel­sen er, at Lol­lipop er den før­ste ud­ga­ve af An­droid, der bru­ger ART run­ti­me- sy­ste­met i ste­det for Dal­vik, som el­lers har væ­ret be­nyt­tet af al­le An­droid- ver­sio­ner. De to An­droid- tab­lets med Lol­lipop har da og­så det til fæl­les, at ap­ps fø­les fly­den­de, og ani­ma­tio- ner vir­ker og­så langt me­re na­tur­li­ge. En vir­ke­lig smart ting er, at der kan op­ret­tes fle­re bru­ge­re på sam­me tab­let. Det er og­så mu­ligt at fast­lå­se ad­gang til blot én for­ud­be­stemt app, hvis for ek­sem­pel bør­ne­ne vil spil­le et be­stemt spil. På den må­de und­går du, at de små ved et uheld la­ver ra­va­ge i vig­ti­ge ting. Den­ne fe­a­tu­re kan be­skyt­tes med pas­sword, hvis det øn­skes. Det har og­så vist sig i te­sten, at de to Lol­lipop- tab­lets er me­get go­de til at hol­de på bat­te­ri­et. Som no­get nyt kan man og­så få et esti­mat over, hvor lang bat­te­rile­ve­tid der er tilbage, samt hvor lang tid der er tilbage til fuld op­lad­ning, når tab­let­ten er sat til op­lad­ning.

De an­dre kva­li­te­ter

Vi kig­ger ef­ter tab­lets, der over­be­vi­ser i brug, de skal væ­re vel­byg­ge­de, let­te at hånd­te­re og med god skærm.

Net­op her er te­sten in­ter­es­sant, for­di hver skærm har for­skel­lig skærmop­løs­ning. Ydel­sen er na­tur­lig­vis og­så vig­tig, li­ge­som features kan spil­le en stor rolle for val­get af tab­let, omend det er me­get in­di­vi­du­elt, hvad folk læg­ger vægt på.

Den sam­le­de bru­gero­p­le­vel­se er det vig­tig­ste, her- un­der hø­rer na­tur­lig­vis og­så bat­te­rile­ve­ti­den.

Så­dan te­ste­de vi

Vi har la­vet en hands- on test, hvor de en­kel­te tab­lets er brugt til for­skel­li­ge for­mål.

Er­fa­rin­ger­ne her­fra ind­går i bre­de­ste for­stand i den sam­le­de be­døm­mel­se sam­men med de en­kel­te del­ta­ge­res features og den for­lang­te pris. Til at un­der­støt­te det­te har vi brugt en ræk­ke ben­ch­marks, hvor­fra re­sul­ta­tet og­så ind­går i den sam­le­de be­døm­mel­se.

BT PLUS

På fin­der du test af gad­gets og elek­tro­nik. Læs me­re på

bt. dk/ plus

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.