’ Jeg har vir­ke­lig fo

Met­te fik HPV- vac­ci­nen for seks år si­den og har ik­ke et nor­malt liv i dag

BT - - NYHEDER - Dan­ny Long­hi An­drea­sen dann@ bt. dk

VAC­CI­NE- OF­FER?

19- åri­ge Met­te Ru­be­k­sen kan hver­ken ar­bej­de el­ler gå i skole. Hun har kæm­pet med svæ­re symp­to­mer, si­den hun fik HPVvac­ci­nen i ja­nu­ar 2009 og for­try­der i dag in­der­ligt, at hun fik den.

7. juli i år, en el­lers helt nor­mal som­mer­dag, end­te i et ma­re­ridt for Met­te Ru­be­k­sen fra Nør­re Ne­bel i Ve­stjyl­land.

Hun var på be­søg hos en kam­me­rat og føl­te sig me­get syg. Hen­des lil­le­bror var med, og da Met­te Ru­be­k­sen vil­le på toilet­tet, tog han hen­de un­der ar­men. Plud­se­lig, på vej mod toilet­tet, be­svi­me­de hun i hans ar­me.

HPV- vac­ci­nen kan blandt an­det fore­byg­ge for­sta­di­er til kræft i de kvin­de­li­ge kønsor­ga­ner, og sam­ti­dig er vac­ci­nen med til at hin­dre køns­vor­ter.

Sta­ten ind­før­te HPV- vac­ci­na­tio­nen for børn fra 1. ja­nu­ar 2009. Vac­ci­na­tio­nen bli­ver ud­ført af al­ment prak­ti­se­ren­de læ­ger.

I de se­ne­ste år har fle­re pi­ger for­talt, at de ef­ter at ha­ve få­et HPVvac­ci­nen har få­et symp­to­mer, som be­svær­lig­gør de­res liv. Nog­le får så svæ­re symp­to­mer, at de må drop­pe bå­de skole og ar­bej­de og ik­ke kan ha­ve en nor­mal hver­dag. Li­ge­som Met­te Ru­be­k­sen.

Da Met­te Ru­be­k­sens lil­le­bror så søste­ren lig­ge hjæl­pe­løs på gul­vet, rin­ge­de han til mo­de­ren, der bad ham fil­me an­fal­det. Der gik kram­per igen­nem Met­te Ru­be­k­sens krop, og plud­se­lig holdt hun op med at træk­ke vej­ret. Før no­gen nå­e­de at gi­ve hen­de hjer­te­mas­sa­ge, be­gynd­te Met­te Ru­be­k­sen selv at træk­ke vej­ret igen.

’ Jeg var rig­tig ban­ge’

» Jeg kun­ne hø­re alt, hvad der fo­re­gik, og hvad de sag­de. Men jeg kun­ne ik­ke sty­re min egen krop og få den til at hol­de op med at kram­pe og ryste. Jeg var rig­tig ban­ge. Jeg kan hu­ske, at jeg mi­ste­de be­vidst­he­den fuld­stæn­dig, og jeg fandt ef­ter­føl­gen­de ud af, at jeg og­så holdt op med at træk­ke vej­ret på et tids­punkt, « for­tæl­ler Met­te Ru­be­k­sen.

Hen­des mor og mo­ster kom til und­sæt­ning kort ef­ter an­fal­det, li­ge­som der blev rin­get ef­ter en am­bu­lan­ce, der kør­te Met­te Ru­be­k­sen på ho­spi­ta­let, hvor hun fik ta­get nog­le prø­ver. Da der ik­ke var tegn på no­get usæd­van­ligt, blev hun sendt hjem igen sam­me dag.

Epi­so­den den­ne som­mer er langt­fra før­ste gang, Met­te Ru­be­k­sens krop re­a­ge­re­de vold­somt. Det har den gjort si­den kort tid ef­ter, at hun fik den før­ste HPV- vac­ci­ne i ja­nu­ar 2009. Den næ­ste fik hun to må­ne­der se­ne­re, og den tred­je 25. sep­tem­ber 2009.

For­try­der du, at du har få­et vac­ci­nen?

» Ja, det gør jeg vir­ke­lig. I høj grad, « ly­der det fra en fru­stre­ret Met­te Ru­be­k­sen, der hver­ken kan ar­bej­de el­ler gå i skole som an­dre på hen­des al­der.

Før vac­ci­nen le­ve­de hun et helt nor­malt liv.

» Jeg kla­ge­de over, at jeg var ek­stremt træt he­le ti­den. Min mor sag­de, at det var for­di, jeg var ved at bli­ve te­e­na­ger. Men jeg kun­ne godt mær­ke, at der var et el­ler an­det helt galt, for jeg føl­te mig sim­pelt­hen så træt, « si­ger Met­te Ru­be­k­sen til BT.

Usik­ker frem­tid

Ef­ter an­den vac­ci­na­tion fik hun store ma­ve­s­mer­ter, og ef­ter den tred­je fik hun pro­ble­mer med at hu­ske ting. Hun fik kon­cen­tra­tions­be­svær. Og i ok­to­ber 2011 – cir­ka to år ef­ter den før­ste vac­ci­na­tion – be­gynd­te Met­te Ru­be­k­sen at fal­de om uden var­sel. Det sker cir­ka hver an­den må­ned, og i ti­den op mod et an­fald bli­ver hen­des dag­li­ge kval­me og svim­mel­hed for­stær­ket.

Met­te Ru­be­k­sen går til læ­gen mini­mum en gang om ugen, og fra læ­gen har hun op­bak­ning: Symptomerne skyl­des HPV- vac­ci­nen.

Un­der­vejs i for­lø­bet blev Met­te Ru­be­k­sen hen­vist til Fre­de­riks­berg Ho­spi­tals Syn­kope­cen­ter, og og­så hér har hun op­bak­ning. Hun har di­ag­no­sen Pots, hvor symptomerne blandt an­det er svim­mel­hed og høj puls. Hun un­der­stre­ger selv, at der hver­ken er be­vi­ser for el­ler imod, at symptomerne skyl­des HPV- vac­ci­nen. Men hen­des egen hold­ning er ik­ke til at ta­ge fejl af.

Frem­ti­den er usik­ker, og Met­te Ru­be­k­sen har umid­del­bart ik­ke til­tro til de ud­mel­din­ger, fag­fol­ke­ne kom­mer med.

» Nog­le si­ger, at symptomerne for­svin­der ef­ter fem år, men nu har jeg haft dem i seks år, og de er kun ble­vet vær­re og vær­re. Jeg sad i kø­re­stol i halvan­den må­ned tid­li­ge­re i år, for­di min svim­mel­hed var så slem, og mi­ne mu­skel­s­mer­ter i be­ne­ne var så stær­ke. Jeg kun­ne ik­ke over­skue at stå op, for­di det gjor­de så ondt, « for­tæl­ler hun og fort­sæt­ter:

» Jeg ved jo ik­ke, hvor­for jeg er ble­vet syg, men jeg ved ba­re, at symptomerne er kom­met ef­ter vac­ci­nen. Jeg er rig­tig fru­stre­ret over, at jeg ik­ke kan få no­gen hjælp. Der er jo in­gen kur mod det. Jeg fryg­ter for frem­ti­den. Men jeg pas­ser mi­ne scre­e­nin­ger, og det er så­dan set det ene­ste, jeg kan gø­re. «

Met­te Ru­be­k­sen og hen­des fa­mi­lie har et klart bud­skab til pi­ger, der end­nu ik­ke har få­et vac­ci­nen: Lad væ­re.

TIRS­DAG 1. SEP­TEM­BER 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.