Dømt for at for­gif­te hold­kam­me­ra­ter med has­hka­ge

BT - - NYHEDER - An­dreas Ny­gaard Just Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

HASH- BAM­BI

Ret­ten i Aal­borg har idømt en 30- årig mand 50 da­ges be­tin­get fængsel og 60 ti­mers sam­fund­stje­ne­ste for at ser­ve­re has­hka­ger for si­ne hold­kam­me­ra­ter til et fod­bold­stæv­ne uden at in­for­me­re dem om ind­hol­det.

Iføl­ge Nord­jy­ske ske­te det til det in­den­dørs fod­bold­stæv­ne Bam­bi- Cup i Nøra­ger 20. de­cem­ber sid­ste år.

Den 30- åri­ge mand er og­så dømt for at væ­re i be­sid­del­se af 344 gram pot og 30 gram can­na­bis­bla­de samt for at ha­ve op­be­va­ret et hag­l­ge­vær til­li­ge med pa­tro­ner uden­for et lov­plig­tigt vå­ben­skab.

Ment som en jo­ke

Det, der egent­lig var ment som en jo­ke i hold­kam­me­ra­ter­nes lag, fik alt­så kon­se­kven­ser for den 30- åri­ge nord­jy­de, skri­ver Nord­jy­ske.

» I ret­ten blev det om­talt som den her tred­je halv­leg, hvor de skul­le ha­ve nog­le skar­pe og nog­le øl, og så hav­de han ta­get de her ka­ger med, som var tænkt som en jo­ke, « si­ger an­kla­ger Jan­nie Nørgaard.

Fle­re af hold­kam­me­ra­ter­ne tak­ke­de ja til de hjem­me­bag­te ka­ger, men det skul­le vi­se sig at sæt­te en brat stop­per for fest­lig­he­der­ne i tred­je halv­leg.

Syv per­so­ner blev ind­lagt, fle­re ka­ste­de op, og der blev i alt sendt fem am­bu­lan­cer til hal­len, hvor stæv­net fo­re­gik, skri­ver Nord­jy­ske.

Blev og­så selv for­gif­tet

Den nu 30- åri­ge døm­te mand blev selv, li­ge­som fle­re af si­ne hold­kam­me­ra­ter, ind­lagt med for­gift­ning. Nord­jyl­lands Po­li­ti ransa­ge­de her­ef­ter hans bopæl.

Den 30- åri­ge er­kend­te at ha­ve ser­ve­ret has­hka­ger­ne for si­ne med­spil­le­re.

Ved ret­ten for­sva­re­de han sig med, at hold­kam­me­ra­ter­ne måt­te ha­ve væ­ret vi­den­de om, at det ik­ke var no­gen helt al­min­de­lig cho­ko­la­de­ka­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.