Fa­ler sta­dig vac­ci­ne

BT - - NYHEDER -

sen­ti­elt, at pi­ger med symp­to­mer bli­ver be­hand­let.

Må for­stå symptomerne

» Det er na­tur­lig­vis vig­tigt, at der bli­ver ta­get hånd om de pi­ger, der har symp­to­mer, og at man prø­ver at fin­de ud af, hvad de skyl­des. Der har væ­ret store un­der­sø­gel­ser af bi­virk­nin­ger ved en HPV- vac­ci­ne, men man har ik­ke kun­net på­vi­se no­gen for­skel på kon­trol­grup­pen – alt­så de vac­ci­ne­re­de og uvac­ci­ne­re­de, « for­kla­rer Iben Hol­ten.

For Met­te Ru­be­k­sens fa­mi­lie er det hårdt at for­stå hen­des svæ­re hver­dag, men de for­sø­ger. Den 19- åri­ge pi­ge har skif­te­vis go­de og dår­li­ge da­ge. Den ene dag kan hun ta­ge ud at hyg­ge sig – den næ­ste er hun bun­det til sen­gen el­ler so­fa­en.

» Jeg tør ik­ke gå uden­for hu­set, hvis jeg fal­der om. Jeg vil ik­ke læg­ge an­sva­ret på frem­me­de men­ne­sker. Jeg er be­svi­met én gang i of­fent­lig­he­den, og det har jeg ik­ke lyst til igen, « si­ger Met­te Ru­be­k­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.