Kul­tur Ja­zzens hjer­te tab­te tak­ten

Hu­go Ras­mus­sen op­t­rå­d­te med sin el­ske­de bas for ba­re tre uger si­den. Men kræf­ten spred­te sig hur­tigt, og til sidst op­gav han kam­pen mod den fryg­te­de syg­dom

BT - - KULTUR - Pe­ter Øl­holm Hans­son phan@ bt. dk kse@ bt. dk

DØDS­FALD

Kenan Se­e­berg For ba­re tre uger si­den om­fav­ne­de Hu­go Ras­mus­sen sin el­ske­de kon­tra­bas for sid­ste gang ved en kon­cert. Søn­dag af­ten sov den af­hold­te ja­zzmu­si­ker stille ind på et ho­spi­ce om­gi­vet af sin fa­mi­lie.

» Han in­si­ste­re­de på at spil­le til det sid­ste, el­lers var der ik­ke så me­get at væ­re her for. Det var jo hans liv, « si­ger den fol­kekæ­re bas­sist Hu­go Ras­mus­sens dat­ter, He­le­ne Lind Ras­mus­sen, til BT.

Bas­si­sten med det lange, blø­de, rø­de hår og det vil­tre skæg, der gem­te på det lu­ne­ste smil in­den for dansk mu­sik, sag­de far­vel søn­dag af­ten ef­ter at ha­ve væ­ret ind­lagt gan­ske kort og der­ef­ter over­flyt­tet til det ho­spi­ce, hvor han sov ind.

Han selv og fa­mi­li­en hav­de kendt til syg­dom­men i nog­le år.

Hu­go Ras­mus­sen hav­de pro­sta­ta­can­cer – sam­me syg­dom som fod­bold­leg­en­den Ha­rald Ni­el­sen for kort tid si­den dø­de af. Men den su­per­mu­si­kal­ske mand var ak­tiv, li­ge til han ik­ke læn­ge­re kun­ne hol­de om sin fa­ste føl­ge­s­vend.

De sid­ste uger

Og det var først i de sid­ste uger, at den 74- åri­ge kon­tra­bas­sist for al­vor var mær­ket af syg­dom­men og blev ind­lagt. Kræf­ten hav­de spredt sig, og til sidst op­gav han kam­pen mod den fryg­te­de syg­dom. Det for­tæl­ler pi­a­nist Car­sten Da­hl, der hav­de et nært for­hold til den le­gen­da­ri­ske bas­sist

» Til sidst, da vi ind­lag­de ham for tre uger si­den, sag­de han til mig: ’ Jeg vil ik­ke me­re. Jeg har ik­ke me­re at gi­ve, og jeg har ik­ke no­get til go­de.’ Ba­re så­dan. Af­kla­ret, « si­ger Car­sten Da­hl til BT.

Stille i te­le­fo­nen

Da­gen ef­ter fa­de­rens død er Hu­go Ras­mus­sens dat­ter He­le­ne Lind Ras­mus­sen stille i te­le­fo­nen, men hun vil ger­ne for­tæl­le, hvor­dan hun sy­nes, han skal hu­skes:

» Jeg vil ger­ne ha­ve, at han bli­ver hu­sket, som han var: Et me­get unikt men­ne­ske. Me­get fol­ke­lig og alt­fav­nen­de, kær­lig og me­get lun. Han var en fan­ta­stisk mu­si­ker – og ik­ke mindst vil jeg hu­ske ham som en god far, « si­ger dat­te­ren til den mand, der igen­nem man­ge år­ti­er har væ­ret kendt og el­sket som he­le Dan­marks ka­ris­ma­ti­ske og hjerte­li­ge bas­sist:

» Den sten­sik­re mand i ryt­me­grup­pen i utal­li­ge sam­men­hæn­ge, hvor en kon­tra­bas er sel­ve hjer­tet i mu­sik­ken, og Hu­go er for­sik­rin­gen om, at be­a­tet er på ret køl. Fag­lig dyg­tig­hed, mu­si­ka­li­tet, hu­mor, op­findsom­hed, bred mu­si­kalsk er­fa­ring og et sær­ligt dri­ve er Hu­gos sær­li­ge kva­li­te­ter, « sag­de Dansk Mu­si­ker For­bunds for­mand An­ders Laur­sen, da Ras­mus­sen fik en ærespris af DMF sid­ste år.

På ti­de, kun­ne man si­ge, for med me­re end 900 op­træ­de­ner på li­ge så man­ge al­bum må Hu­go Ras­mus­sen væ­re blandt de mest pro­duk­ti­ve mu­si­ke­re i lan­det gen­nem ti­den. Overalt i Dan­mark spil­le­de han. På store og små sce­ner, med store og små band. Og i al­le sam­men­hæn­ge – men mest ja­zz, hva­den­ten det var i ufat­te­lig man­ge band­kon­stel­la­tio­ner på tv, i de man­ge or­ke­stre, han spil­le­de med på al­le sce­ner over he­le Dan­mark, el­ler fra de me­re end 900 al­bum, han har med­vir­ket på, si­den han før­ste gang fik fin­gre i en op­ret­stå­en­de bas. Den de kal­der kon­tra­en.

Født 22 marts 1941. Han er ud­lært smed, men har væ­ret ak­tiv mu­si­ker si­den 1962. Ras­mus­sen har blandt an­det spil­let sam­m­men med Cor­ne­lis Vre­eswi­jk, Jo­hn Mo­gen­sen, Ni­els Haus­gaard, Svend As­mus­sen samt et hav af ame­ri­kan­ske ja­zz­be­rømt­he­der. Fra Coleman Hawkins over Ben Web­s­ter til Hora­ce Par­lan og Ken­ny Drew. Hu­go Ras­mus­sen har få­et fle­re store pri­ser for sit bi­drag til dansk mu­sik, bl. a. Dansk Mu­si­ker For­bunds ærespris i 2014, Palæ Bar Pri­sen, og se­ne­st Leo Mat­hi­sen Pri­sen, der ud­de­les af Dan­marks Ra­dios Big Band og DPA, for­e­nin­gen for sangskri­ve­re, kom­po­ni­ster og tekst­for­fat­te­re. Selv om Hu­go Ras­mus­sen hav­de can­cer, gav han he­le 23 kon­cer­ter på 10 da­ge ved Co­pen­ha­gen Ja­zz Festi­val i juli.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.