’’

BT - - KULTUR - He­le­ne Lind Ras­mus­sen

Han var en fan­ta­stisk mu­si­ker – og ik­ke mindst vil jeg hu­ske ham som en god far

Det var som 18- årig, for­tal­te Ras­mus­sen i et in­ter­view i In­for­ma­tion for fi­re år si­den.

Han hav­de selv spa­ret op til det store in­stru­ment, men fa­de­ren vil­le hver­ken ha­ve, at dren­gen skul­le i gym­na­si­et el­ler væ­re mu­si­ker.

I ste­det kom han i læ­re og blev ud­dan­net smed. Men det blev Hu­go og kon­tra­bas­sen, der vandt, og i 54 år spil­le­de han på den uaf­brudt og he­le ti­den.

Ja­zz- far for os al­le

De sid­ste år me­get med pi­a­ni­sten Car­sten Da­hl, der for­tæl­ler, at Hu­go Ras­mus­sen hav­de en helt sær­lig be­tyd­ning for ham:

» Hu­go var en slags dansk ja­zz- far for al­le os un­ge og en me­get nær ven af mig. Nær­mest en far. Han lær­te os om moral, ind­hold, de­di­ka­tion og mu­sik­kens hi­sto­rie – og om kær­lig­hed. Han var kit­tet i vær­ket og en sol, der strå­le­de overalt. Han fik os al­le til at yde bed­re og smuk­ke­re. Jeg vil sav­ne hans væ­sen. Hans kær­lig­hed. Hans var­me. Hans hu­mor. Det var så nemt at væ­re men­ne­ske sam­men med ham, « ly­der det fra Car­sten Da­hl.

Og Hu­go Ras­mus­sen hav­de i hvert fald in­gen grund til at væ­re util­freds med sit mu­si­kal­ske vir­ke.

Han hav­de spil­let sam­men med så man­ge for­skel­li­ge mu­si­ke­re, at han ik­ke selv kun­ne hu­ske det.

In­ter­na­tio­na­le ja­zz- vir­tuo­ser i de gyld­ne da­ge på Mont­mart­re i København, hvor han lag­de bun­den for de helt store: Coleman Hawkins, Ben Web­s­ter, De­xter Gor­don, Ken­ny Drew og Ted­dy Wil­son. Og de man­ge for­skel­li­ge dan­ske mu­si­ke­re in­den for ja­zz og alt mu­ligt an­det: Ni­els Jør­gen Ste­en, Jes­per Thi­lo, Svend As­mus­sen, Tril­le, Jo­hn Mo­gen­sen, Gu­stav Win­ck­ler og så vi­de­re.

Bør­ne­ne vil hu­ske ham for mu­sik­ken til ’ Cir­ke­li­ne’ og ’ Jul­lerup Fær­ge­by’, og Ga­so­lin- fans for den bas, han lag­de på ’ Lo­neso­me Ave­nue’ fra den dan­ske ro­ck­klas­si­ker ’ Gas 5’.

Da­gen ef­ter Hu­go Ras­mus­sens død skrev Ras­mus­sens ven, den tid­li­ge­re tv- vært, fo­to­graf Ed­die Mi­chel, på Fa­ce­book:

» I nat tog han af sted til det sid­ste spil­lejob med det store big band for­oven, som nu har få­et drøm­me­bas­si­sten og drøm­me­men­ne­ske, over dem al­le. God tur, Hu­go – og tak. «

Al­le er vel­kom­ne

Hu­go Ras­mus­sen ef­ter­la­der sig søn­nen Jan­nik Ras­mus­sen og dat­te­ren He­le­ne Lind Ras­mus­sen, der op­ly­ser, at fa­de­ren bli­ver bi­sat fra Store Mag­le­by Kir­ke mandag den 7. sep­tem­ber kl. 14.00.

» Al­le er vel­kom­ne, så­dan vil­le min far ha­ve øn­sket det, er jeg sik­ker på. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.