Far­vel til gy­sets me­ster

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

DØDS­FALD

Han genop­li­ve­de gy­set og gjor­de igen hor­ror- gen­ren til bil­let­lu­ge- guld. Og han skab­te to af hi­sto­ri­ens mest suc­ces­ful­de se­ri­er af gy­ser­fi lm: ’ Nigh­t­ma­re on Elm Stre­et’ og ’ Scream’.

Men Wes Cra­ven, der søn­dag dø­de af kræft i hjer­nen, kun­ne me­get me­re end at la­ve gy­ser­fi lm. Og der­for er Me­ryl Stre­ep ba­re én af de man­ge fi lm­stjer­ner, der i dag hyl­der den 76- åri­ge Wes Cra­ven.

I 1999 la­ve­de de to dra­ma­et ’ Mu­sic of the heart’ sam­men. Fil­men om en hårdt ar­bej­den­de mu­sik­læ­rer re­sul­te­re­de i en Oscar- no­mi­ne­ring for Me­ryl Stre­ep. Og i går sag­de den 66- åri­ge fi lm­stjer­ne:

» Jeg har sjæl­dent ar­bej­det med en fi lmin­struk­tør med en kla­re­re vi­sion og et stør­re over­blik. Og jeg har sjæl­dent mødt et men­ne­ske med me­re var­me. «

Ro­bert Eng­lund, der spil­le­de ho­verol­len som den genop­stå­e­de bar­ne­mor­der Fred­dy Kru­e­ger i ’ Nigh­t­ma­re on Elm Stre­et’- se­ri­en, skrev på Twit­ter:

» Vi har mi­stet en gi­gant. Wes gav mig min kar­ri­e­re. «

Det var gy­set, der fra be­gyn­del­sen var Wes Cra­vens spe­ci­a­le.

Ved si­den af en kir­ke­gård

Han de­bu­te­re­de så­le­des i 1972 med den ek­stremt vol­de­li­ge voldtægt/ hævn- fi lm ’ Last hou­se on the left ’, som han bå­de skrev og in­stru­e­re­de. Den kon­tro­ver­si­el­le suc­ces fulg­te han i 1976 op med ’ The hills ha­ve ey­es’. Og i 1982 blev Wes Cra­ven in­spi­re­ret til ’ Nigh­t­ma­re on Elm Stre­et’, da han sam­men med fa­mi­li­en fl yt­te­de ind ved si­den af en kir­ke­gård.

Godt ti år se­ne­re vend­te Wes Cra­ven igen fi lm­mar­ke­det på ho­ve­d­et, da han over he­le ver­den grov­hit­te­de med ’ Scream’- se­ri­en, der gan­ske en­kelt re­vo­lu­tio­ne­re­de gy­ser­gen­ren.

Wes Cra­ven blev 76 år. Her ses han med en ’ Scream’- pla­kat i bag­grun­den. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.