Den grun­di­ge for­tæl­ler

Som for­fat­ter og un­der­sø­gen­de jour­na­list har Erik Val­eur gjort om­hyg­ge­lig­hed til sit va­re­mær­ke

BT - - NAVNE - Bir­git­te Ra­h­bek bra@ ber­ling­s­ke. dk Fo­to: Mal­te Kri­sti­an­sen

60 ÅR I MOR­GEN

Det tog Erik Val­eur 14 år at for­vand­le ’ Det sy­ven­de barn’ fra en idéskit­se til en ro­man i bog­hand­ler­nes vin­du­er.

Til gen­gæld hø­ste­de jour­na­li­sten og for­fat­te­rens skøn­lit­teræ­re de­but så og­så en hel ræk­ke af pri­ser – blandt an­det We­e­ken­da­vi­sens Lit­te­ra­tur­pris 2011, Glas­nøg­len 2012 for bed­ste nor­di­ske spændingsroman og DR Ro­man­pri­sen 2012 – og blev en be­st­sel­ler, der og­så er ud­gi­vet i en stri­be an­dre lan­de.

Og før det 14 år lange ar­bej­de på ro­ma­nen hav­de han end­da sam­let en om­fat­ten­de re­search om dansk adop­tions­hi­sto­rie, som blev brugt i ’ Det sy­ven­de barn’ – et om­rå­de, som Erik Val­eur fat­te­de in­ter­es­se for, for­di han selv til­brag­te si­ne før­ste to år på et bør­ne­hjem, da hans mor ik­ke var i stand til at ta­ge sig af ham i hans før­ste to le­ve­år.

Medstift er af Press

Erik Val­eur er ge­ne­relt ik­ke ty­pen, der gør sig skyl­dig i hast­værk, som bli­ver til last­værk. Tvær­ti­mod.

Som jour­na­list er han kendt for sin un­der­sø­gen­de og oft e lang­som­me­li­ge jour­na­li­stik. Han var medstift er af det he­den­gang­ne Må­neds­bla­det Press, som er ble­vet nær­stu­de­ret af man­ge jour­na­list­spi­rer.

Bla­det blev sat i ver­den i 1985 og modt­og to år se­ne­re Cav­ling­pri­sen. I be­grun­del­sen for pri­stil­de­lin­gen lød det blandt an­det, at bla­dets jour­na­li­sti­ske stand­haft ig­hed, ud­hol­den­hed og grun­dig­hed var uden si­destyk­ke i dansk pres­se.

Cav­ling­pri­sen

Erik Val­eur er og­så selv ble­vet til­delt Cav­ling­pri­sen. Det ske­te i 1995, hvor han sam­men med to kol­le­ga­er fra DR – Lars Ru­gaard og Chri­sti­an Nord­kap – fi k pri­sen for dæk­nin­gen af be­gi­ven­he­der­ne på Nør­re­bro den 18. maj 1993 og de eft er­føl­gen­de un­der­sø­gel­ser af for­lø­bet.

Erik Val­eur har ar­bej­det for en ræk­ke me­di­er og re­dak­tio­ner. Blandt an­det Ber­ling­s­ke, DR’s Mon­ta­ge­grup­pe, DR’s Ung­doms­re­dak­tion, P4 i P1, In­for­ma­tion og DR- Do­ku­men­tar. Han har fun­ge­ret som me­die­kom­men­ta­tor i Jyl­lands- Po­sten og Po­li­ti­ken og er i dag fast in­ven­tar i Ra­dio- 24syvs me­di­e­pro­gram ’ Cav­ling Ko­mitéen’.

Han er en af få kom­men­ta­to­rer, der kan fi nde på at si­ge: » Det ved jeg ik­ke, før jeg har

TIRS­DAG 1. SEP­TEM­BER 2015 tænkt lidt me­re over det. « Erik Val­eur er for­fat­ter til en ræk­ke fag­bø­ger som ’ Stop Pres­sen’, ’ Mag­tens Bog’, ’ 60 skar­pe skud’ og ’ Mi­ni­ster­be­tje­ning – en jour­na­li­stisk hvid­bog’.

Eft er Erik Val­eurs skøn­lit­teræ­re de­but med ’ Det sy­ven­de barn’ for fi re år si­den, op­sag­de han sit job på For­bru­ger­rå­dets med­lems­blad ’ Tænk’, og når han har run­det de 60 år i mor­gen, går der ik­ke man­ge uger, før hans an­den skøn­lit­teræ­re bog ud­kom­mer. Den hed­der ’ Log­bog fra et liv­for­lis’, og er in­tet min­dre end fa­bel, sam­tids­for­tæl­ling og thriller i ét.

Erik Val­eur, der fyl­der 60 år i mor­gen, er ak­tu­el med bo­gen ’ Det sy­ven­de barn’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.