35 PER­SO­NER OM­KOM­MER I HOTELBRAND

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 42 år si­den 1973:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 De be­græns­nin­ger, som du gi­vet­vis fø­ler i dit kær­lig­heds­liv, er for­år­sa­get af di­ne eg­ne for­vent­nin­ger. Du læ­rer af di­ne er­fa­rin­ger. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Du tæn­ker me­re end sæd­van­ligt på, hvor­dan du kan for­ø­ge din ind­tje­ning uden at skul­le la­ve me­re. Du fø­ler dig træt men er sam­ti­dig mo­dig. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Hvis du på no­gen må­de fø­ler dig uret­fær­digt be­hand­let, så er det dig, som bli­ver nødt til at ta­ge en kon­fron­ta­tion. Du er ik­ke me­get for det. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:* SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Tå­gen er let­tet fra i går, og du fø­ler en ny lyst til at gø­re no­get godt for dig selv. Du har ik­ke lyst til at spør­ge an­dre til rå­ds. Du gør det ba­re. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Du kan for­ven­te, at no­get vil rø­re på sig i dit fø­lel­ses­liv. Du er sær­de­les nær­ta­gen­de og sår­bar. Sig hvad du fø­ler! Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:* STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Uan­set hvad som sker om­kring dig i dag, så har du en god ev­ne til at be­va­re ro­en. Du træff er et vig­tigt valg for din ar­bejds­mæs­si­ge frem­gang. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Du har en lyst til at gø­re no­get godt for dig selv. Du har tan­ker om nog­le æn­drin­ger i dit ar­bejds­liv. Du gør san­de­lig og­så no­get ved det. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:*** FISKENE 19.02 - 19.03 Du har mest lyst til at væ­re lidt ale­ne med dig selv i dag. Hvis du ik­ke kan det, så vil du al­li­ge­vel prø­ve at iso­le­re dig fra an­dre. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:****

147). ( Svær 21). ( Mid­del 10). ( Nem

35 men­ne­sker om­kom­mer i py­ro­man­brand på Ho­tel Haf­nia i København. Først i 1987 til­står en ev­nesvag per­son at væ­re ger­nings­man­den.

En py­ro­man­brand på Ho­tel Haf­nia i København ko­ste­de 35 men­ne­sker li­vet. Fo­to. Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.