OL­SENS HOVE

Mor­ten Ol­sen må und­væ­re Chri­sti­an Erik­sen på fre­dag mod Albanien i den vig­ti­ge EM- kval.- kamp, men den dan­ske land­stræ­ner er ik­ke me­get for at snak­ke om lands­hol­det uden Erik­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - PLAN B Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ bt. dk

To kam­pe, seks po­int og en sik­ker vej mod EM næ­ste som­mer i Frankrig. Det er den vir­ke­lig­hed, som land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen al­ler­helst vil våg­ne op til i næ­ste uge, når EM- kva­li­fi­ka­tions­op­gø­re­ne hjem­me mod Albanien og ude mod Ar­me­ni­en er over­stå­et.

Men helt gnid­nings­fri er op­tak­ten for Ol­sen ik­ke. En af lands­hol­dets al­ler­stør­ste pro­fi­ler bli­ver ik­ke klar til fre­da­gens op­gør mod Albanien. Chri­sti­an Erik­sen er ik­ke i spil til op­gø­ret, og så er han end­da me­get tvivl­s­om til kam­pen mod Ar­me­ni­en om man­da­gen. Erik­sen, der me­get sjæl­dent mis­ser en land­skamp, be­fin­der sig i øje­blik­ket hjem­me i Lon­don, hvor han be­hand­les af sin klub Tot­ten­hams læ­ge­stab.

Mor­ten Ol­sen er ik­ke me­get for at åb­ne for si­ne tan­ker om­kring, hvor­dan lands­hol­det kom­mer til at spil­le uden Chri­sti­an Erik­sen i Par­ken på fre­dag.

» Vi må fin­de an­dre ve­je. Et hold står hel­dig­vis ik­ke og fal­der med en en­kelt spil­ler, og det gør det hel­ler ik­ke i til­fæl­det Chri­sti­an Erik­sen. Det er ær­ger­ligt, men det er og­så ær­ger­ligt med ska­der til An­dreas Bjel­land og Jo­res Oko­re, og så­dan kun­ne jeg bli­ve ved, « si­ger Ol­sen, der ik­ke øn­sker at sæt­te navn på en di­rek­te af­lø­ser for Erik­sen.

» Det kan jeg ik­ke si­ge på nu­væ­ren­de tids­punkt. Vi er først li­ge mødt ind. Som jeg ser det nu, kan jeg se me­re end to, der kan er­stat­te ham. På en an­den må­de, ja. Men det bli­ver så det, vi skal, « si­ger han.

Går ef­ter seks po­int

Og her kan det tæn­kes, at Mi­cha­el Kro­hn- De­hli kun­ne væ­re en af­lø­ser for Erik­sen. Ol­sen rå­de­de i går for før­ste gang over si­ne lands­holds­spil­le­re. Land­stræ­ne­ren er kendt for at væ­re en mand, der er for­be­redt til sid­ste de­tal­je, men Ol­sen var ik­ke me­get for at gra­ve dy­be­re i over­fla­den, når snak­ken faldt på hans tak­ti­ske over­vej­el­ser.

» Det er to kam­pe, hvor vi med ret­te har sat os selv un­der pres. Det ple­jer man og­så at gø­re, når man spil­ler de sid­ste kam­pe. De skal over­stås med seks po­int. Det er det, vi går ef­ter. Der er man­ge for­skel­li­ge ting rent tak­tisk. Nu kon­cen­tre­rer vi os først om den på fre­dag. Vi skal spil­le mod en mod­stan­der, Albanien, der er ut­ro­lig svær at slå. Det har de vist, men vi er det ene­ste hold, der har ta­get po­int fra dem i kva­len. De har spil­let op med og vun­det over Frankrig, så det vi­ser, det er et svært hold at spil­le imod. «

Hvor­dan vil du så dir­ke dem op, når de er så svæ­re?

» Du er ik­ke ud­ta­get mel­lem de 24, så vidt jeg hu­sker. Jeg kan ik­ke gen­ken­de det i hvert fald. «

TIRS­DAG 1. SEP­TEM­BER 2015

Land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen må und­væ­re Chri­sti­an Erik­sen i den vig­ti­ge EM- kval.- kamp mod Albanien på fre­dag og må­ske og­så mod Ar­me­ni­en tre da­ge se­ne­re. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.