’ An­dre gør det bed­re’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Selv stil­ler spørgs­mål ved det.

FORTVIV­LET

Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg

Dan­ske Jan­nik Vester­gaard ny­der i øje­blik­ket stor suc­ces i mid­ter­for­sva­ret for Wer­der Bre­men. Se­ne­st blev han mat­chvin­der i we­e­ken­dens sejr over Borus­sia Mön­cheng­lad­bach, og der­for kun­ne man fo­re­stil­le sig, at han var i land­stræ­ner Mor­ten Ol­sens tan­ker. Oven i kø­bet har Ol­sen op til kam­pe­ne mod Albanien og Ar­me­ni­en skul­let fi nde al­ter­na­ti­ver til mid­ter­for­sva­ret, hvor de nor­ma­le re­ser­ver, Jo­res Oko­re og An­dreas Bjel­land, er ska­de­de. Men Ol­sen valg­te i ste­det at ud­ta­ge FC Midtjyl­land­duo­en Kian Hansen og Erik Svi­at­chen­ko, og det har gjort Vester­gaard fortviv­let.

» Jeg ved ik­ke, hvad jeg skal gø­re me­re. De an­svar­li­ge kig­ger vel ba­re i en an­den ret­ning, så jeg har ik­ke en chan­ce. Eft er min me­ning har jeg gi­vet det rig­ti­ge svar. Me­re kan jeg ik­ke gø­re, « si­ger Vester­gaard til det ty­ske fod­bold­ma­ga­sin Ki­ck­er.

Mor­ten Ol­sen ta­ger Vester­gaards kri­tik med et gran salt.

Man­ge til plad­sen

» Det skal han ik­ke. Vi kig­ger og­så hans vej, men vi kig­ger og­så an­dres vej. Og jeg tror al­drig no­gen­sin­de i min tid, at jeg har haft så man­ge cen­tra­le for­svars­spil­le­re, som vi har nu med høj in­ter­na­tio­nal kva­li­tet. Dem, vi har ud­ta­get nu, er dem, vi på det­te tids­punkt har tro­en på kan kla­re op­ga­ver­ne bedst, « si­ger Ol­sen og fort­sæt­ter:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.