Woz­ni­a­cki bli­ver re­dak­tør

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - HEM­ME­LIG­HE­DER Jo­han Lyng­holm jo­hp@ bt. dk

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki er en pi­ge med man­ge ta­len­ter. En af ver­dens bed­ste ten­nis­spil­le­re, en ta­lent­fuld for­ret­ning­spi­ge og en ef­ter­trag­tet mo­del. Nu af­slø­rer hun ev­ner i end­nu en di­sci­plin.

Den­ne gang fol­der hun sig ud som re­dak­tør på se­ne­ste ud­ga­ve af ’ The Play­ers Tri­bu­ne’, en on­li­ne me­di­e­p­lat­form, hvor pro­fes­sio­nel­le at­le­ter præ­sen­te­rer første­hånds­hi­sto­ri­er om de­res liv som sport­s­stjer­ner.

Ak­tu­a­li­se­ret af US Open, der net­op er ser­vet i gang, op­træ­der Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki som re­dak­tør, og her gi­ver hun et unikt ind­blik i den kar­ri­e­re, der har to fi na­le­plad­ser i US Open ( i 2009 og 2014) og en sta­tus som ver­den­set­ter som høj­de­punk­ter. Og som har lært hen­de, at vej­en til suc­ces går gen­nem at be­vi­se sig over for sig selv - og kun sig selv.

» Der er to resultater, der for mig står som øje­blik­ke, hvor jeg vir­ke­lig har for­må­et at gø­re det - be­vi­se no­get om mig selv og over for mig selv. Det ene var i star­ten af min kar­ri­e­re og det an­det sid­ste år, « skri­ver Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki med hen­vis­ning til si­ne to US Open- fi na­ler.

I Woz­ni­a­ck­is for­tæl­ling be­skri­ver hun og­så, hvor vildt det var som 19- årig i 2009 at gå ud til US- fi na­len på Art­hur As­he Sta­di­um i New York:

» Jeg kig­ger op på tri­bu­nen. Jeg kan se al­le. He­le vej­en til den sid­ste ræk­ke, kan jeg se men­ne­sker. Det er et kæm­pe sta­dion - sim­pelt­hen kæm­pe. Men på en el­ler an­den må­de, un­der ly­set, er det som om, de er li­ge over dig. Der er den­ne skær­pel­se af san­ser­ne. Så er det, det ram­mer mig. Okay. Det her er vir­ke­ligt. Det sker fak­tisk. Jeg ta­ger en dyb indån­ding. Det her sker vir­ke­lig. «

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki tab­te den­gang fi na­len til bel­gi­e­ren Kim Cli­jsters, men skuff el­sen blev over­skyg­get af glæden over at ha­ve be­vist over for sig selv, hvad hun hav­de ev­ner til. Tur­ne­rin­gen vi­ste hen­de, at hun hav­de po­ten­ti­a­let til at bli­ve ver­dens bed­ste ten­nis­spil­ler, hvad hun blev året ef­ter. En sur­re­a­li­stisk op­le­vel­se, der på den ene si­de var helt fan­ta­sisk, men på den an­den si­de var ret bizar.

» In­tet hav­de æn­dret sig! Det var den mest bizar­re, ufor­klar­li­ge fø­lel­se - næ­sten som at våg­ne op fra en rig­tig god drøm og så fort­sæt­te som nor­malt. Jeg ved ik­ke, hvad jeg hav­de for­ven­tet. Jeg hav­de sta­dig det sam­me køk­ken, og jeg spi­ste det sam­me mor­gen­mad, « skri­ver Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, der og­så af­slø­rer hem­me­lig­he­der om si­ne ru­ti­ner i ten­niskar­ri­e­ren. Blandt an­det, at hun al­drig tjek­ker, hvem hun skal mø­de i tur­ne­rin­ger­ne.

» Jeg vil for­tæl­le jer en hem­me­lig­hed. Jeg kig­ger al­drig på lod­træk­nin­gen, før jeg spil­ler. Jeg spil­ler ba­re - en kamp ad gan­gen, en mod­stan­der ad gan­gen. Det er min re­gel «

Hvis Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki ik­ke har op­da­get det end­nu, skal hun i kamp i US Open i dag. Her ven­ter den ame­ri­kan­ske wildcardspil­ler Ja­mie Lo­eb. Og mon ik­ke der ven­ter en god dansk præ­sta­tion. Sik­kert er det i hvert fald, at Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki har et stort hjer­te for den ame­ri­kan­ske tur­ne­ring. Og omvendt.

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki for­sø­ger sig som re­dak­tør og for­tæl­ler hem­me­lig­he­der. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.