’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ca­mil­la Dal­by

Da­me­liga­en bli­ver i år me­get jævn­byr­dig. Men jeg tror, at guld­kam­pen kom­mer til at stå mel­lem Team Es­b­jerg og FC Midtjylland

Hvem årets pro­fi l bli­ver, har hun og­så et bud på:

» Rik­ke Skov får en stor rolle i Vi­borg. Det sam­me gør Lær­ke Møl­ler i Team Tvis Holste­bro. «

Hå­ber på en VM- plads

Sæ­so­nens alt­over­skyg­gen­de be­gi­ven­hed på dansk grund bli­ver VM- slut­run­den i de­cem­ber.

Her hå­ber Ca­mil­la Dal­by på, at hun bli­ver ud­ta­get.

» Jeg har væ­ret med i som­me­rens lands­holds­sam­lin­ger, men ved at der på plad­sen som ven­stre ba­ck i øje­blik­ket er spil­le­re, der er for­an mig. Men det kun­ne væ­re rig­tig sjovt at spil­le VM på hjem­me­ba­ne og her må­ske kva­li­fi ce­re os til næ­ste som­mers OL ( i Rio de Ja­neiro, red.), « si­ger Ca­mil­la Dal­by, der dog ik­ke blev ud­ta­get til den kom­men­de lands­holds­sam­ling i sep­tem­ber.

Hun har ind­gå­et en tre­årig kon­trakt med Randers HK og får mel­lem kam­pe­ne og træ­nings­pas­se­ne med ga­ran­ti ik­ke tid til at ke­de sig.

» In­den jeg tog til Mon­te­ne­gro, fær­dig­gjor­de jeg min fy­si­o­te­ra­pe­ut- ud­dan­nel­se. Den vil jeg nu gø­re brug af som selv­stæn­dig. Som hånd­bold­spil­ler fungerer jeg bedst, når jeg har no­get ved si­den af, « si­ger Ca­mil­la Dal­by.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.