Sæ­son­start i kri­sens tegn

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - ØKO­NO­MI Tho­mas Idskov idskov@ sporten. dk

Så går det løs igen i Boxer Da­me­liga­en. I aft en er der åb­nings­kamp, når København Hånd­bold i Fre­de­riks­berg- Hal­ler­ne ta­ger imod SK Aar­hus.

» Spørgs­må­le­ne om­kring øko­no­mi er fort­sat et fo­ku­s­om­rå­de. Vi er ik­ke i en fi nanskri­se, men kri­sen har sat si­ne spor, « si­ger Di­vi­sions­for­e­nin­gen Hånd­bolds be­sty­rel­ses­for­mand, Jens Chri­sten­sen.

Fak­tum er, at Ny­kø­bing Fal­ster end­nu en­gang kun fi k sit ad­gangs­tegn for­ny­et til del­ta­gel­se i dansk kvin­de­hånd­bolds bed­ste ræk­ke, for­di en klub, Ski­ve fH, af øko­no­mi­ske og or­ga­ni­sa­ti­o­ri­ske år­sa­ger ik­ke så sig i stand til at stille op, og at man i hæ­der­kro­ne­de Vi­borg HK har igang­s­at pro­jekt ’ New Be­gin­ning’ eft er en tru­en­de kurs.

Pi­len pe­ger i rig­tig ret­ning

Ik­ke de­sto min­dre sy­nes Jens Chri­sten­sen, at pi­len pe­ger i op­ad­gå­en­de ret­ning for dansk kvin­de­hånd­bold.

» Team Es­b­jerg er en sol­strå­le­hi­sto­rie. Hol­det har li­ge vun­det Su­per Cup’en og fi k i sid­ste sæ­son et over­skud på 865.000 kro­ner. Men og­så i klub­ber som Kø­ben- havn Hånd­bold og Ny­kø­bing Fal­ster er ud­vik­lin­gen po­si­tiv, « si­ger Jens Chri­sten­sen.

VM kan løft e sporten

Han me­ner, at VM- slut­run­den i de­cem­ber på dansk grund kan gi­ve sporten et yder­li­ge­re løft .

» I fj or steg til­sku­er­tal­let i grund­spil­let med 1,2 pro­cent til et snit på 1.025 til­sku­e­re, mens stig­nin­gen i kvart- og se­mi­fi na­ler­ne var 8,5 pro­cent til et snit på 1.819 til­sku­e­re. Jeg hå­ber og tror, at dan­sker­nes in­ter­es­se for kvin­de­hånd­bold sti­ger yder­li­ge­re i den­ne sæ­son, hvor fo­kus på sporten in­ten­si­ve­res, « si­ger Jens Chri­sten­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.