HANDLERNE DER In­gen Amar­seil­le Nyt bud på Svi­at­chen­ko Eft er lange for­hand­lin­ger bli­ver der in­gen Mar­seil­le for Da­ni­el Amar­tey Men FC Midtjylland af­vi­ser Lon­don- klub ’’

De tre stør­ste salgsob­jek­ter i Su­per­liga­en end­te med at bli­ve hjem­me.

BT - - TRANSFERDEADLINE - IK­KE DET RIG­TI­GE Mor­ten Cro­ne Se­jers­bøl mcs@ sporten. dk TÅ­L­MO­DIG­HED Farzam Abol­hos­se­i­ni Mor­ten Cro­ne Se­jers­bøl faab@ sporten. dk mcs@ sporten. dk Erik Svi­at­chen­ko

Da Stå­le Sol­bak­kens te­le­fon for­le­den plud­se­lig rin­ge­de fra Frankrig, ty de­de me­get på, at Da­ni­el Amar­tey al­li­ge­vel vil­le bli­ve solgt. Gan­ske vist vil­le FC Kø­ben­havns ma­na­ger af sport­s­li­ge grun­de helst be­hol­de ham, men omvendt var han sig og­så pin­ligt be­vidst om, at han ik­ke kun­ne si­ge nej til hvad som helst, eft er at han selv hav­de ho­ve­d­ansva­ret for, at klub­ben for før­ste gang i 10 år hav­de mis­set et eu­ro­pæ­isk grup­pe­spil og de mil­li­o­ner, der fulg­te med.

Men han ac­cep­te­re­de at for­hand­le, og det me­ste af i går ud­vik­le­de for­hand­lin­ger­ne sig i en ret­ning, der ty­de­de på, at det rent fak­tisk vil­le en­de med et salg til i om­eg­nen af 60 mio. kr.

Mar­seil­le, som tid­li­ge­re i som­me­rens vin­due hav­de få­et af­vist et bud på syv mio. eu­ro, vend­te tilbage, da klub­ben hav­de få­et nys om, at han ik­ke kun­ne få ar­bejds­til­la­del­se i Eng­land, hvor Lei­ce­ster el­lers hav­de stå­et klar med en kon­trakt. He­le da­gen i går sad Stå­le Sol­bak­ken og hans folk i Par­ken og for­hand­le­de med fransk­mæn­de­ne, der be­fandt sig hjem­me i Mar­seil­le, og BTs fran­ske kil­der kun­ne i går eft er­mid­dag for­tæl­le, at par­ter­ne var ble­vet eni­ge om et salg med en til­ba­gelåns­af­ta­le, hvil­ket se­ne­re blev be­kræft et af FCK. Men plud­se­lig faldt det he­le til jor­den, og FCK kun­ne med­dele, at man be­holdt Da­ni­el Amar­tey.

Stress på

» Der bli­ver stress på på vin­du­ets sid­ste dag, og det fø­les ik­ke kom­forta­belt med Mar­seil­le. Vi er ik­ke sik­re på, at det er det rig­ti­ge, Da­ni­el og hans re­præ­sen­tant er ik­ke sik­re, og sam­men med An­ders Hørs­holt ( di­rek­tør, red.) bli­ver vi eni­ge om, at det ik­ke er det rig­ti­ge at sæl­ge Amar­tey nu. Det kan kal­des et sam­men­suri­um af man­ge ting. Vi hå­ber, at han kan gø­re det li­ge så godt som hidtil, og at vi kan la­ve en end­nu bed­re han­del for al­le par­ter på et se­ne­re tids­punkt, « for­kla­re­de Stå­le Sol­bak­ken på vej hjem sent i aft es, in­den han sluk­ke­de te­le­fo­nen og fejre­de sin ko­nes fød­sels­dag.

Erik Svi­at­chen­ko fi k i sid­ste øje­blik af trans­fer­vin­du­et mu­lig­he­den for at få sin ud­lands­drøm op­fyldt, men BT er­fa­rer, at et bud fra Ful­ham til slut er ble­vet af­vist af FC Midtjylland.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger prø­ve­de Cham­pions­hip­klub­ben Ful­ham li­ge som Pre­mi­er League- klub­ben Norwich at by­de li­ge over 20 mil­li­o­ner kro­ner for Erik Svi­at­chen­ko, men FC Midtjylland vil­le an­gi­ve­ligt ha­ve om­kring det dob­bel­te for sin 23- åri­ge for­svars­ge­ne­ral.

Erik Svi­at­chen­ko for­kla­re­de i går ef­ter­mid­dag i lands­holds­lej­ren i Hels­in­gør, at han hå­be­de på at kom­me til ud­lan­det.

» Jeg har he­le ti­den sagt, at jeg ger­ne vil­le vi­de­re. Når der så er lidt in­ter­es­se, hå­ber man på at kom­me af sted, men det kun­ne må­ske godt væ­re kom­met for to­tre uger si­den, så jeg hav­de væ­ret i bed­re tid, men så­dan er det al­tid på den her trans­fer- de­ad­li­nedag, « sag­de Erik Svi­at­chen­ko.

Vil ik­ke væ­re skuff et

» Man hå­ber selv­føl­ge­lig al­drig, at man bli­ver en del af en pa­nik­han­del, for det er al­drig op­ti­malt, men der kan sta­dig kom­me no­get ind ad bag­dø­ren, og hvis der ik­ke gør det, går jeg sta­dig som en til­freds spil­ler i Midtjylland og er ik­ke skuff et, men hå­ber på, at

TIRS­DAG 1. SEP­TEM­BER 2015

Det skal væ­re gen­ne­m­ar­bej­det, hvis jeg skal skift e

der sta­dig kan ske no­get, « lød det vi­de­re fra Erik Svi­at­chen­ko, som godt kun­ne se sig selv i den næst­bed­ste ræk­ke i Eng­land.

» Jeg vil ger­ne ud at prø­ve mig af, om det så er Cham­pions­hip el­ler Pre­mi­er League, er ik­ke så es­sen­ti­elt. Det er me­re det der med at prø­ve sig af på et hø­je­re ni­veau. Nu hav­de jeg to go­de kam­pe mod Sout­hamp­ton, hvor jeg fi k vist mig godt frem, men det kan godt væ­re, at folk ger­ne vil se mig me­re an, selv om jeg har spil­let fast i nu 30 kam­pe, men det er ik­ke al­tid nok, selv om det bur­de væ­re det. « » Det skal væ­re gen­ne­m­ar­bej­det, hvis jeg skal skift e, men det kan godt væ­re,

at der kom­mer no­gen og si­ger, at de har haft mig på en skyg­ge­li­ste, og jeg har væ­ret num­mer tre på den, og de har set mig gen­nem et halvt år, og for­di num­mer et og to er glip­pet, så går de eft er mig. Så kan jeg godt fi nde på at slå til, « til­fø­je­de Erik Svi­at­chen­ko, som sta­dig kan nå at kom­me til en­ten Pre­mi­er League el­ler The Cham­pions­hip, da det en­gel­ske trans­fer­mar­ked først luk­ker i aft en klok­ken 19.00 dansk tid.

Erik Svi­at­chen­kos kon­trakt med FC Midtjylland lø­ber til som­me­ren 2017.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.