R FALDT Si­sto- nej ko­ste­de Kad­lec Pio­ne Si­sto blev al­drig solgt, og så skul­le FCM ik­ke bru­ge Va­clav Kad­lec al­li­ge­vel

Her er for­kla­rin­ger­ne

BT - - TRANSFERDEADLINE - NEJ TAK Mi­chel Wik­kel­sø David­sen og Farzam Abol­hos­se­i­ni mi­cd@ sporten. dk faab@ sporten. dk

TIRS­DAG 1. SEP­TEM­BER 2015

Hvis der er dug på trans­fer­vin­du­et hjem­me hos Pio­ne Si­sto, skyl­des det den heft ige ak­ti­vi­tet, der har væ­ret om FC Midtjyl­land­ko­me­ten den­ne som­mer.

In­teres­sen for den 20- åri­ge kant­spil­ler har væ­ret ut­ro­lig stor, og mens Cel­ta Vi­go læn­ge pøn­se­de på et bud, gjor­de Ajax og West Ham no­get ved det og fi k ja fra FC Midtjylland. Men Si­sto var ik­ke klar til at skift e til no­gen af de klub­ber, og så­le­des bli­ver han og spil­ler Eu­ro­pa League med midtjy­der­ne.

» Jeg har det rig­tig fi nt i Midtjylland, og der er selv­føl­ge­lig en mas­se spæn­den­de kam­pe at se frem til, men på den an­den si­de me­ner jeg og­så, at jeg er klar til at ta­ge et stør­re skridt, hvis nu der skul­le kom­me et rig­tig godt til­bud, « si­ger Pio­ne Si­sto.

Trans­fer stran­de­de

Pio­ne Si­stos eget valg om at bli­ve i FC Midtjylland på be­kost­ning af de til­bud, han er ble­vet præ­sen­te­ret for, be­tød sam­ti­dig at FC Midtjylland iføl­ge BTs op­lys­nin­ger ik­ke kun­ne fi nde plads i trup­pen til en trans­fer, der vil­le ha­ve vakt en del op­sigt.

Ein­tra­cht Frank­furts Va­clav Kad­lec var klar, lagt i trans­fer­ka­ta­pul­ten og ven­te­de blot på, at FC Midtjylland tryk­ke­de på knap­pen. Det kun­ne væ­re ble­vet til en han­del på 19 mil­li­o­ner kro­ner, men det stran­de­de alt­så med Si­stos valg om at bli­ve i klub­ben.

Der­med må Kad­lec og­så bli­ve i sin ty­ske klub, hvor han er uøn­sket og ik­ke har spil­let et ene­ste mi­nut i Frank­furts før­ste tre kam­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.