Is i ma­ven An­ders Lin­de­gaard skift er Man­che­ster Uni­ted ud med West Bromwich

BT - - TRANSFERDEADLINE - VI­DE­RE mcs@ sporten. dk

Mor­ten Cro­ne Se­jers­bøl

An­ders Lin­de­gaard fort­sæt­ter kar­ri­e­ren i West Bromwich. Eft er små fem år i Man­che­ster Uni­ted fi k han mandag sin kon­takt op­hæ­vet og kun­ne i ste­det sæt­te sin un­der­skrift på en to­årig aft ale med The Bag­gies eft er at ha­ve be­stå­et læ­ge­tjek­ket i lø­bet af da­gen.

An­ders Lin­de­gaard hav­de is i ma­ven, og sag­de nej til de til­bud, der tik­ke­de ind fra la­ve­re ran­ge­ren­de klub­ber i Eu­ro­pa og på det eu­ro­pæ­i­ske kon­ti­nent, ind­til han sam­men med sin agent Mi­cha­el Stens­gaard søn­dag ac­cep­te­re­de at gå i re­a­li­tets­for­hand­lin­ger med West Bromwich. Et døgn se­ne­re - uden me­gen søvn - un­der­skriv han en to­årig aft ale med The Bag­gies, som han nu skal re­præ­sen­te­re de næ­ste

to år.

» An­ders har haft nog­le kæm­pe op­le­vel­ser og ud­vik­let sig me­get i Man­che­ster Uni­ted, men nu skal han ud­vik­le sig yder­li­ge­re og ud og spil­le no­get fod­bold. Han har man­ge go­de år i sig end­nu, så nu skal han ud og prø­ve sig af i en an­den rolle, « sag­de An­ders Lin­de­gaards agent, Mi­cha­el Stens­gaard, til BT på vej hjem fra kon­trak­tun­der­skri­vel­sen i aft es.

Spæn­den­de plan

Den dan­ske må­l­mand hav­de tid­ligt på som­me­ren for­ven­tet, at han vil­le få for­læn­get sin kon­trakt med Man­che­ster Uni­ted, men en stør­re må­l­mands­ro­ka­de sat­te en stop­per for de tan­ker, og da Uni­ted ac­cep­te­re­de at op­hæ­ve hans kon­trakt, og To­ny Pulis frem­lag­de en spæn­den­de plan, valg­te han at ryk­ke vi­de­re:

» Jeg hav­de en god snak med To­ny Pulis - nu må jeg godt kal­de ham che­fen - og han over­be­vi­ste mig om, at det vil­le væ­re et godt skift e for mig og for klub­ben. Der­fra gik tin­ge­ne me­get hur­tigt. Jeg var me­get op­sat på at få det på plads, så jeg kun­ne kon­cen­tre­re mig om det vig­tig­ste - fod­bol­den, « si­ger An­ders Lin­de­gaard til sin nye klubs hjem­mesi­de.

West Bromwich kal­der eft er kø­bet af An­ders Lin­de­gaard sin må­l­mands­stald for den bed­ste i klub­bens hi­sto­rie, for­di den i for­vej­en rå­der over Ben Fo­ster, Bo­az Myhill og Ja­ck Ro­se. Dem skal Lin­de­gaard nu for­sø­ge at slå af, eft er at han på små fem år kun har spil­let 29 kam­pe for Man­che­ster Uni­ted.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.