Mag­tens mand slog til

BT - - TRANSFERDEADLINE - DRØM­MESKIFT Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen srkr@ sporten. dk

Agen­ten Jor­ge Men­des er må­ske den mest magt­ful­de mand i fod­bold­ver­de­nen net­op nu.

Mandag aft en vi­ste den po­rtu­gi­si­ske su­pera­gent hvor­for. Men­des er blandt an­det man­den bag spil­le­re som Cri­sti­a­no Ro­nal­do, Die­go Cos­ta, An­gel Di Ma­ria, Ja­mes Rod­ri­gu­ez og David De Gea. Og det var net­op De Gea, som Men­des i 11. ti­me fi k tryl­let til Re­al Madrid eft er en af de læng­ste og mest ud­mar­ven­de trans­fer­sa­ga­er i man­ge år.

Og hvor­dan gjor­de han så det? Jo, han brug­te al­le kneb i hånd­bo­gen – og fl ere til.

Re­al Madrid og Man­che­ster Uni­ted blev eni­ge om en af de hand­ler, der al­drig bli­ver til no­get; De store byt­te­hand­ler. Men Jor­ge Men­des fi k det til at ske, for­tæl­ler bå­de span­ske og en­gel­ske me­di­er. .

Først sør­ge­de po­rtu­gi­se­ren, der for ny­lig fi k en græsk ø af Cri­sti­a­no Ro­nal­do i bryl­lups­ga­ve, for at sen­de AS Mo­na­cos Ant­ho­ny Mar­ti­al i ret­ning af Man­che­ster Uni­ted.

Det blød­gjor­de Uni­ted­le­del­sen i for­hold til De Gea, der som­me­ren igen­nem har væ­ret en­dog me­get op­tændt på at for­la­de Old Traff ord. Da de sam­ti­dig kun­ne få Re­al Madrids costa­ri­can­ske må­l­mand, Key­l­or Na­vas, og 185 mil­li­o­ner kro­ner ind på bank­bo­gen, slog De Rø­de Djæv­le til og lod den span­ske lands­hold­ske­e­per rej­se hjem til Madrid.

Men det var ik­ke nemt. Key­l­or Na­vas, der kom til Esta­dio San­ti­a­go Ber­na­beu for ba­re et år si­den, øn­ske­de ik­ke at for­la­de den span­ske kon­ge­klub. Ik­ke før Man­che­ster Uni­ted ser­ve­re­de et enormt øko­no­misk til­bud for ham.

Det gjor­de Man­che­ster Uni­ted til al­ler­sidst, og der­for rej­ser Na­vas nu til Eng­land, hvor han skal væ­re første­må­l­mand i en an­den af ver­dens stør­ste klub­ber.

Det sam­me skal David De Gea. Al­le kan der­for væ­re gla­de. Men få er sik­kert gla­de­re end Jor­ge Men­des, der end­nu en­gang kan fyl­de et stort mil­li­onbe­løb i teg­ne­bo­gen.

Han­de­len med David De Gea og Key­l­or Na­vas var end­nu ik­ke of­fi ci­elt be­kræf­tet ved BTs de­ad­li­ne, men det var her blot et spørgs­mål om tek­ni­ka­li­te­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.